Dijaška skupnost

ORGANIZIRANJE DIJAKOV 

V vzgojno-izobraževalnem procesu se dijaki oblikujejo v ustvarjalne osebnosti. To svojo ustvarjalnost potrebujejo pri vseh oblikah organiziranja in delovanja.

Dijaki na vseh stopnjah ustanavljajo oddelčne skupnosti in v šoli skupnost dijakov. Oddelčno skupnost sestavljajo dijaki posameznega oddelka.

 Oddelčna skupnost 

Oddelčna skupnost zlasti:

 • obravnava vprašanja in delo oddelka ter daje ustrezne predloge,
 • obravnava organizacijo, metode pouka in vzgoje v oddelku ter predloge za izboljšanje dela,
 • obravnava probleme, ki izhajajo iz medsebojnih razmerij učiteljev in dijakov,
 • skrbi za izboljšanje uspeha posameznih dijakov in oddelka kot celote,
 • se zavzema in daje stališča v zvezi z vzgojnimi ukrepi, ki jih predlagajo organi šole,
 • soodloča pri sestavi programa za sodelovanje oddelka pri raznih kulturnih in športnih prireditvah, ekskurzijah, izletih in raznih akcijah šole,
 • predlaga prostovoljne dejavnosti dijakov in sodeluje pri njihovi izvedbi,
 • preko svojih predstavnikov posreduje mnenja in predloge organom šole,
 • skrbi za red in varovanje inventarja v učilnicah in drugih prostorih, ki jih uporabljajo dijaki,
 • sestavlja letni načrt svojega dela,
 • opravlja druge naloge.

Vsako šolsko leto voli oddelčna skupnost predsednika skupnosti. Stališča in predloge, ki jih oblikuje oddelčna skupnost, posreduje predsednik oddelčne skupnosti razredniku, če se ti nanašajo na probleme šole, pa ravnatelju ali predsedniku Sveta šole. Če oddelčna skupnost z rešitvijo razrednika ni zadovoljna, se lahko obrne na ravnatelja, če pa meni, da gre za širši problem, se obrne na Svet šole.

 
Skupnost dijakov 

Skupnost, ki se sestaja na zboru skupnosti dijakov, sestavljajo vsi dijaki šole. Vodi jo odbor skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti. Predsednika voli skupnost dijakov na tajnih volitvah. Dijaki obveščajo ravnateljico o sestankih skupnosti dijakov, vodijo zapisnike, ki jih tudi oddajajo ravnateljici. En izvod vabil in zapisnikov hrani mentorica skupnosti dijakov.

Skupnost dijakov:

 • obravnava vprašanja o življenju in delu šole ter daje ustrezne predloge,
 • obravnava program dela šole,
 • skrbi in spodbuja dijake k izpolnjevanju nalog, ki izvirajo iz splošnih aktov šole in programov šole,
 • spodbuja iniciativnost, samostojnost, disciplino in odgovornost dijakov,
 • spodbuja dijake k sodelovanju z učitelji pri vzgojno-izobraževalnem delu,
 • predlaga uvajanje prostovoljnih dejavnosti dijakov in jih spodbuja za sodelovanje v njih,
 • voli svoje predstavnike v Svet zavoda in
 • se lahko povezujejo v dijaške stanovske organizacije.

Izpopolnjevanje znanja o delu in organiziranju tako oddelčne in šolske skupnosti kot tudi posameznega dijaka se udejanja pri družboslovnih predmetih in razrednih urah. Organizacija skupnosti dijakov deluje pod mentorstvom Rebeke Pirnar in Damirja Škerla.