Kakovost

KAKOVOST

V šolskem letu 2021/2022 smo na sejah učiteljskega zbora postavili naslednje razvojne prioritete za 3-letno obdobje.

Te prioritete so:

  • izboljšati prehranske in gibalne navade dijakov,
  • razvijati spodbudno učno okolje, s katerim krepimo dobro počutje dijakov,
  • usposobiti dijake za samoregulacijo na različnih področjih,
  • ohranjati oziroma povečati vpis na našo šolo,
  • razvijati podjetnosti pri dijakih.

V šolskem letu 2022/2023 smo začeli v pouk sistematično vključevati podnebne cilje in vsebine ter razvijati digitalne kompetence pri dijakih in učiteljih.

Aktivnosti na področju ohranjanja vpisa na našo šolo so stalnica našega dela, ki ga vodi, spremlja in evalvira tim za promocijo.

Odločili smo se, da bomo razvijanje digitalnih kompetenc pri dijakih in učiteljih nadgradili, zato smo si za sistematično spremljanje kakovosti na tem področju v šolskem letu 2023/24 izbrali nov cilj Krepitev smiselne uporabe sodobne učne tehnologije pri pouku.

Z njim bomo pokrili pomemben standard: učitelj usmerja učenje tako, da učencu omogoča optimalne dosežke in razvoj.

Nov razvojni cilj bomo vključili tudi v Razvojne in delovne načrte učiteljev in aktivov.

Strokovni delavci vsako leto v Razvojnem in delovnem načrtu učitelja načrtujejo 4 ali več dejavnosti, ki jih izvedejo in evalvirajo.

Razvojne prioritete se navezujejo tudi na projekte, v katere je šola vključena: Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju,  Digitrajni učitelj ter Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor.

Še naprej bomo delali tudi na področjih iz prejšnjih let.

Skupina za kakovost

 

Letno poročilo Komisije za kakovost za leto 2022/2023 je bilo potrjeno na seji sveta zavoda dne 19. 10. 2023.

 

 

33.jpg