|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Podatki javnega značaja

  STROKOVNI ORGANI ŠOLE
  Po ustanovitvenem aktu zavoda so organi srednje šole:
  - ravnatelj,
  - pomočnik ravnatelja,
  - učiteljski zbor,
  - oddelčni učiteljski zbor,
  - programski učiteljski zbor,
  - razrednik,
  - strokovni aktivi učiteljev,
  - komisija za kakovost,
  - pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic,
  - svet staršev.
   
  Delo strokovnih organov je posebej opredeljeno v:
  -Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
  -Zakonu v gimnazijah;
  -Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v pravilnikih.
   
  Šolo vodita ravnateljica Vida Hlebec in pomočnica ravnateljice Marjana Kos. Ravnateljica bo v šol. letu 2014/2015 ob spremljavi pouka dajala posebno pozornost kulturi komuniciranja, kar je tudi razvojna prioriteta šole in poseben notranji projekt. Ravnateljica bo spremljala delo organov, delo dijaške skupnosti, vodij posameznih aktivnosti in opravljala tudi razgovore z dijaki. Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci, ki so vezani na vzgojno-izobraževalno delo šole. Učiteljski zbor se bo praviloma sestajal vsako prvo sredo v mesecu, poleg pedagoške problematike in organizacijskih zadev bodo seje namenjene tudi krajšim izobraževanjem. Učiteljski zbor se bo seveda sestajal tudi ob redovalnih konferencah. Oddelčne učiteljske zbore sestavljajo učitelji, ki poučujejo v posameznem oddelku. V prenovljenih programih pa so strokovni delavci povezani v programski učiteljski zbor. Učitelji se povezujejo v strokovne aktive. Za varstvo pravic dijakov skrbi pritožbena komisija, za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela pa komisija za kakovost. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov.
  Predmetni aktivi
  Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji so organizirani naslednji predmetni aktivi:

  Aktiv učiteljev

  Vodja aktiva

  slovenistov N. Vrčko
  angleškega jezika R. Pirnar
  nemškega jezika A. Prem
  matematike, fizike, računalništva, informatike in POK K. Bahorič
  družboslovnih predmetov in umetnosti R. Kus Pisek
  naravoslovnih predmetov H. Fortuna
  ŠVZ I. Adamčič
  kmetijstva in gozdarstva (področja: SIV, POL, ŽIV, MEH, PT, VAR, ORP…) B. Turk
  hortikulture B. Činkole
  PP S. Zalokar
  BTH, LAV J. G. Fabjan
  živilstva S. Hude
  aktiv razrednikov I. Avsenik

  Delo aktivov je predvsem v usklajevanju programov in izdelavi kriterijev za pisno preverjanje in ocenjevanje znanja. Strokovni aktivi podajo tudi predloge za posodobitve učne tehnologije, nakup strokovne literature... Aktivi poskrbijo tudi za usklajevanje vsebin med različnimi predmeti, dajejo poudarek obravnavanju novosti, pripravljanju programa za dodatno ponudbo in za vseživljenjsko izobraževanje.
   
  Aktivi se sestajajo po potrebi, vodja aktiva za sejo oblikuje vabilo, ki ga posreduje tudi ravnateljici. O sejah vodijo zapisnike, ki jih hranijo v dokumentaciji za aktiv, en izvod zapisnika pa oddajo ravnateljici, o času in vsebini sestanka obveščajo ravnateljico.
  Programski učiteljski zbori

  Program

  Vodja PUZ-a

  Kmetijsko-podjetniški tehnik M. Vrečer
  Naravovarstveni tehnik M. Okleščen
  Gospodar na podeželju H. Košmerlj
  Vrtnar A. Bartolj Bele
  Cvetličar A. Bartolj Bele
  Slaščičar, mesar S. Hude
  Pomočnik v biotehniki in oskrbi R. Kus Pisek
  Kmetijsko podjetniški tehnik - pti, hortikulturni tehnik - pti M. Prus

  Programski učiteljski zbor opravlja predvsem naloge v zvezi z načrtovanjem vzgojno-izobraževalnega dela in izvedbo ocenjevanja.
  Delovna skupina za posodobitev tehniške gimnazije
  Projekt Posodabljanje gimnazije se je po sedmih letih formalno zaključil. V tem času smo vpeljali nove učne načrte v vseh štirih letnikih.  Vsako leto izberemo tudi  posodobitvene prioritete šole in kljub formalnemu zaključku za to šolsko leto ostajajo:
   
  - izvajanje aktivnih oblik in metod poučevanja (medpredmetne povezave, timsko poučevanje, avtentični pouk, uporaba IKT tehnologije pri pouku …);
  - učenje učenja;
  - e-kompetentna šola;
  - obogateno učenje tujih jezikov ter
  - kroskurikularni cilj razvijanje kritičnega mišljenja.
  Učiteljski zbor gimnazije na delovnem srečanju določi prioritete ter okvirni načrt izvajanja, kar je sestavni del šolskega posodobitvenega načrta oz. letnega delovnega načrta.
  Šolski razvojni tim bo ostajal v svoji funkciji še naprej, v sestavi:
  - G. Šturm - vodja,
  - S. Golob - članica,
  - M. Turk - član,
  - F. Absec - član,
  - V. Hlebec - ravnateljica.

   Oblikovani so bili naslednji projektni timi za uvajanje učnih strategij:

  tim za e-kompetentno šolo L. Novak, D. Francekovič, I. Kočevar, U. Mihelič
  tim za obogateno učenje tujih jezikov S. Golob, V. Zupančič
  tim za kakovost oz. samoevalvacijo M. Turk, R. Kus Pisek, B.Činkole
  nadarjeni M. Okleščen, U. Mihelič, I. Avsenik, A. Bartolj Bele, R. Pirnar, Š. Debeljak
  EUfolio M. Turk, R. Kus Pisek, V. Zupančič, L. Novak, R. Pirnar

  Šolski razvojni tim bo še naprej spodbujal sodelavce k uvajanju posodobitev ter skrbel za potrebno izobraževanje (delavnice, tematske konference). 
  Komisija za kakovost
  Na predlog ravnateljice imenuje Svet šole komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik in člani, imenovani izmed strokovnih delavcev, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov in predstavnikov staršev. Komisijo sestavlja predsednik in najmanj pet članov. Komisija za kakovost je v enaki sestavi kot tim za samoevalvacijo.
   
  V okviru projekta Ugotavljanje in razvijanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije je nastala listina o kakovosti biotehniških šol Slovenije.
   
  Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja in vsem drugim partnerjem Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:
   
  Mladino in odrasle izobražujemo na biotehniških področjih, pri čemer posebno pozornost namenjamo spodbujanju zavesti o pomenu ohranjanja narave in življenjskega okolja vseh živih bitij.
   
  Udeležence izobraževanja vzgajamo za zdrav način življenja in  optimistično premagovanje življenjskih izzivov.
   
  Udeležence izobraževanja spodbujamo k iskanju možnosti samozaposlitve in podjetništva na vseh biotehniških področjih (kmetijstvo, hortikultura, živilstvo, veterina, gozdarstvo, lesarstvo).
   
  Spremljamo potrebe okolja in prilagajamo izobraževanje potrebam razvoja stroke na vseh biotehniških področjih.  
   
  Vsem udeležencem izobraževanja nudimo optimalne materialne pogoje - pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih.
   
  Večino praktičnega pouka izvajamo na šolskem posestvu in v specializiranih delavnicah, kjer skrbimo za učinkovit prenos teoretičnih znanj v praktično usposobljenost udeležencev izobraževanja.
   
  Udeležencem izobraževanja omogočamo različne oblike komuniciranja, dosegljivi smo po  e-pošti, po telefonu ali osebno v času pogovornih ur.
  Imamo učinkovite, sprotne in pravočasne načine informiranja in komuniciranja s partnerji in udeleženci izobraževanja.
   
  V sodelovanju z zunanjimi institucijami razvijamo in vpeljujemo nove izobraževalne programe, s katerimi sledimo potrebam gospodarstva in novostim na biotehniških področjih.
   
  Z individualnim pristopom omogočamo udeležencem izobraževanja, da pridobijo želeno stopnjo  izobrazbe in da nadgradijo svoje znanje.
   
  Dijakom s posebnimi potrebami zagotavljamo in nudimo  individualno pomoč pri učenju, jim svetujemo  ter skupaj z njimi oblikujemo njihovo izobraževalno in poklicno pot.
   
  Udeležencem izobraževanja omogočamo dostop do učnih gradiv.
   
  Nudimo dodatna izobraževanja v obliki različnih tečajev za mladino in odrasle.

  Načrtno skrbimo za promocijo neformalnih oblik  izobraževanj in formalnih izobraževalnih programov na biotehniških področjih med osnovnošolci  in tudi  med odraslo populacijo.
   
  S svojim delom, ravnanjem in vedenjem prispevamo h kvaliteti  vzgojno-izobraževalnega procesa in ugledu šole.

  Skrbimo za spodbudno delovno okolje vseh udeležencev v izobraževanju.
   
  Izvajalci izobraževanja se trudimo za prijazen in spoštljiv odnos do vseh udeležencev izobraževanja, do partnerjev in posameznikov z različnimi potrebami.
   
  S samoevalvacijo zagotavljamo povratno informacijo o kvaliteti našega dela, kar je hkrati prednostna naloga konzorcija.