|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija bo kot organizacijska enota sodelovala z vsemi organizacijskimi enotami v okviru Centra biotehnike in turizma. To sodelovanje je pomembno za usklajeno delovanje, nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, oplemenitenje naših programov z vsebinami z drugih področij in za vključevanje v širše okolje.
   
  Posebej želimo okrepiti sodelovanje z Višjo strokovno šolo, na katero se vpisuje pomemben del naših dijakov. Višja šola bo za dijake organizirala več aktivnosti, med drugim karierni dan, ki bo predvidoma potekal v februarju 2018.
   
  Šola je po svoji vlogi v prostoru regijskega in medregijskega pomena. V tem smislu je tudi sodelovanje šole z okoljem zelo razvejano. Tako kot v preteklosti bomo tudi letos tesno sodelovali z Mestno občino Novo mesto, kjer je tudi sedež naše šole. Sodelovali bomo v različnih programih občine, in sicer glede urejanja prostora, sodelovanja na različnih občinskih prireditvah, pa tudi sami bomo dajali pobude za sodelovanje. Občina je tudi pomemben partner pri spodbujanju projektnega, raziskovalnega in inovacijskega dela naše šole in dijakov. Prav tako sodelujemo tudi z drugimi občinami v našem okolju in se vključujemo v njihove projekte.
   
  Na občinskem nivoju bomo sodelovali s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto in Kmetijsko zadrugo Krka Novo mesto ter tako prispevali k uspešnemu razvoju podeželja. Sodelovali bomo pri projektih razvoja Grmčanov, sejemskih aktivnostih, povezovanju pridelovalcev in potrošnikov.
   
  Sodelavci Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije bodo v okviru svojih zadolžitev sodelovali v razvojnem in strokovnem delu, pri organizaciji posvetov in okroglih miz ter infrastrukturnih projektih in kot predavatelji v okviru aktivnosti, ki jih načrtuje Razvojni inštitut našega centra.
   
  Sodelovali bomo z izpostavami Kmetijsko-gozdarskega zavoda, in sicer na različnih prireditvah, prav tako tudi na prireditvah, ki jih organizirajo Društva podeželske mladine in različna druga strokovna društva.
   
  Nadaljevali bomo s sodelovanjem s podjetji in organizacijami, v katerih naši dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom.
   
  Tudi letos bomo nadaljevali z nacionalnim cepilnim programom. Za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe s klopnim meningoencefalitisom (KME), je cepljenje proti tej bolezni obvezno. Zato bomo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto organizirali cepljenje dijakov prvih letnikov in višjih letnikov, ki še niso prejeli vseh odmerkov cepiva. 
   
  Sodelovali bomo tudi s strokovnimi delavci Zdravstvenega doma Novo mesto, ki bodo izvajali delavnice s področja zdravstvene vzgoje.
   
  Pomembno je sodelovanje z drugimi organizacijami, zavodi, zadrugami in podjetji, ki se vključujejo s svojimi dejavnostmi v program šole in pomagajo pri vnašanju novih tehnologij na šolo. Tako je pomembno tudi sodelovanje s tovarno zdravil Krka, zavarovalnicami ipd.
   
  Glede na programe šole močno razvijamo sodelovanje z različnimi društvi in združenji, kot so Društvo Grmčani, Društvo vinogradnikov Trška gora, Konjeniški klub Novo mesto, Sindikat kmetov, Društvo podeželske mladine, čebelarska in ostala društva …
   
  Sodelovali bomo tudi z Zavodom za šolstvo, OE Novo mesto, in v okviru tega z drugimi srednjimi šolami glede poenotenja nekaterih dokumentov in tudi izobraževanja.
   
  Pomembno je sodelovanje s starši dijakov, vzgojno posvetovalnico, centri za socialno delo, s posvetovalnico za mladostnike, saj le na tak način lahko pomagamo pri razreševanju stisk, v katerih se znajdejo mladi.
   
  Sodelovali bomo z osnovnimi šolami in vrtci. Zanje bomo pripravili dneve odprtih vrat in naravoslovne, tehnične in športne dneve. Za učence in druge obiskovalce organiziramo tudi različne delavnice in vodenje po učnih poteh. Šola bo odprta tudi za številne strokovne obiske in ekskurzije, ki jih je vsako leto več. Prav tako bomo izvajali različne delavnice in predavanja ter promocijske aktivnosti tudi na samih osnovnih šolah. Z osnovnimi šolami bomo sodelovali tudi na druge načine, kot npr. z ureditvijo okolice šol. …
   
  Z OŠ Dragotin Kette bomo sodelovali v projektu »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«. Cilj projekta je, da bi se mladostniki s posebnimi potrebami, ki so v zadnjih razredih osnovne šole, lažje vključili v nadaljnje izobraževanje, lokalno okolje, na trg dela ali v samostojno življenje. Na naši šoli bomo za učence OŠ mesečno organizirali različne praktične delavnice. Dijaki in učitelji naše šole bodo sodelovali pri urejanju okolice OŠ Dragotin Kette. Strokovnjaki OŠ Dragotin Kette bodo nudili strokovno pomoč učiteljem pri izvajanju pouka z dijaki s posebnimi potrebami. Glede na svoje kompetence bodo nudili tudi pomoč tem dijakom.
   
  Nadaljevali bomo uspešno sodelovanje z Razvojnim centrom Novo mesto. Kandidirali bomo na različne projekte, ki so vsebinsko povezani z našim področjem.
  Med drugim bomo sodelovali tudi z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela.
   
  Poleg tekočega sodelovanja poteka sodelovanje z MIZŠ tudi pri razreševanju problemov in specifik kmetijskih šol, še posebej naše. Prav tako pa bomo nadaljevali dobro sodelovanje z MKGP.
   
  Sodelovanje s CPI poteka pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov, pripravi skupnih izpitnih pol za poklicno maturo za program naravovarstveni tehnik in izobraževanju strokovnih delavcev ter pri vključevanju v različne projekte.
   
  Sodelujemo tudi s Šolo za ravnatelje, kjer se bomo vključevali v različne projekte.
   
  Na vseh teh področjih poteka sodelovanje tudi z Zavodom za šolstvo in šport. Za uspešno izvedbo mature in poklicne mature bomo tesno sodelovali z Državnim izpitnim centrom. Sodelovali bomo v Skupnosti biotehniških šol Slovenije, ki ji predseduje ravnateljica naše šole. V okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije bomo organizirali tekmovanja dijakov in delavcev.
   
  Kot v preteklih letih bomo tudi v novem šolskem letu sodelovali z ZOTKS, ki je organizator številnih tekmovanj, na katerih tekmujejo dijaki naše šole. Skupaj bomo organizirali tekmovanje in srečanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije.
   
  Z RIC Novo mesto bomo sodelovali kot partnerji pri projektu Dejavnosti informiranja in svetovanja ter zagotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Projekt finančno podpirata MIZŠ in Evropska unija, Evropski socialni sklad. Sodelovali bomo tudi na različnih delavnicah in drugih projektih.
   
  S CIK Trebnje bomo sodelovali kot partner pri projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, od 2016 do 2019. Projekt sofinancirata MIZŠ in Evropska unija, Evropski socialni sklad.
   
  Sodelovali bomo z lokalnimi mediji, kot so radio, televizija, lokalni in drugi časopisi, in na sejmih predstavljali šolo in njeno delo.
   
  Sodelovanje z okoliškimi kmetijami, pridelovalnimi in predelovalnimi podjetji, gostinskimi in slaščičarskimi obrati, trgovskimi podjetji, zadrugami, svetovalnimi službami postaja z izvajanjem novih programov vse pomembnejše, saj so to naši partnerji, predvsem pri izvajanju praktičnega usposabljanja naših dijakov.
   
  Ker je šola tesno povezana z okoljem in je tudi pomembno žarišče razvoja za podeželje in mestna okolja, bomo v skladu s cilji razvijanja podjetniške kompetence sodelovali v projektih trženja in promocije domačih produktov (Mestna tržnica Kostanjevica, Jurman Ljubljana, Arkade, tržnica v Srebrničah, na šolskem posestvu Sevno, v Hiši kulinarike, v šolski jedilnici …).