|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija bo kot organizacijska enota sodelovala z vsemi organizacijskimi enotami v okviru Centra biotehnike in turizma. To sodelovanje je pomembno za usklajeno delovanje, za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, oplemenitenje naših programov z vsebinami iz drugih področij in vključevanje v širše okolje.
   
  Šola je po svoji vlogi v prostoru regijskega in medregijskega pomena. V tem smislu je tudi sodelovanje šole z okoljem zelo razvejano. Tako kot v preteklosti bomo tudi letos tesno sodelovali z Mestno občino Novo mesto, kjer je tudi sedež naše šole. Vključili se bomo v praznovanje 650-letnice Novega mesta. Sodelovali bomo tudi v različnih programih občine, in sicer glede urejanja prostora, sodelovanja na različnih občinskih prireditvah, pa tudi sami bomo dajali pobude za sodelovanje. Občina je tudi pomemben partner pri spodbujanju projektnega, raziskovalnega in inovacijskega dela naše šole in dijakov. Prav tako sodelujemo tudi z drugimi občinami v našem okolju in se vključujemo v njihove projekte.
   
  Na občinskem nivoju bomo sodelovali s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto in Kmetijsko zadrugo Krka Novo mesto ter tako prispevali k uspešnemu razvoju podeželja. Sodelovali bomo pri projektih razvoja Grmčanov, sejemskih aktivnostih, povezovanju pridelovalcev in potrošnikov.
   
  Sodelavci Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije bodo v okviru svojih zadolžitev sodelovali v razvojnem in strokovnem delu, pri organizaciji posvetov in okroglih miz ter infrastrukturnih projektih in kot predavatelji v okviru aktivnosti, ki jih načrtuje Razvojni inštitut našega centra.
   
  Sodelovali bomo z izpostavami Kmetijsko-gozdarskega zavoda, in sicer na različnih prireditvah, prav tako tudi na prireditvah, ki jih organizirajo Društva podeželske mladine.
   
  Okrepili bomo sodelovanje s podjetji in organizacijami, v katerih naši dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom.
   
  Tudi letos bomo nadaljevali z nacionalnim cepilnim programom. Za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe s klopnim meningoencefalitisom (KME), je cepljenje proti tej bolezni obvezno. Zato bomo  v sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto organizirali cepljenje dijakov prvih letnikov in višjih letnikov, ki še niso prejeli vseh odmerkov cepiva. 
   
  Sodelovali bomo tudi s strokovnimi delavci Zdravstvenega doma, ki bodo izvajali delavnice s področja zdravstvene vzgoje.
   
  Pomembno je sodelovanje z drugimi organizacijami, zavodi, zadrugami in podjetji, ki se vključujejo s svojimi dejavnostmi v program šole in pomagajo pri vnašanju novih tehnologij na šolo. Tako bomo še okrepili sodelovanje z Golfom d. o. o. Grad Otočec, tovarno zdravil Krka, zavarovalnicami ipd.
   
  Glede na programe šole močno razvijamo sodelovanje z različnimi društvi in združenji, kot so Društvo Grmčani, Društvo vinogradnikov Trška gora, Konjeniški klub Novo mesto, Sindikat kmetov, Društvo podeželske mladine, čebelarska in ostala društva…
   
  Sodelovali bomo tudi z Zavodom za šolstvo, OE Novo mesto, in v okviru tega z drugimi srednjimi šolami glede poenotenja nekaterih dokumentov pa tudi izobraževanja.
   
  Pomembno je sodelovanje s starši dijakov, z Vzgojno posvetovalnico, Centri za socialno delo, s posvetovalnico za mladostnike, saj le na tak način lahko pomagamo pri razreševanju stisk, v katerih se znajdejo mladi.
   
  Sodelovali bomo z osnovnimi šolami in vrtci. Zanje bomo pripravili Dneve odprtih vrat in naravoslovne, tehnične in športne dneve. Za učence in druge obiskovalce organiziramo tudi različne delavnice in vodenje po učnih poteh. Šola bo odprta tudi za številne strokovne obiske in ekskurzije, ki jih je vsako leto več.
   
  Nadaljevali bomo uspešno sodelovanje z Razvojnim centrom Novo mesto. Sodelovanje obsega promocijo naših vzgojno-izobraževalnih programov, vključevanje naših dijakov v različne aktivnosti, skupna srečanja in druženja in druge oblike aktivnosti.
   
  Prav tako sodelujemo tudi z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela.
   
  Poleg tekočega sodelovanja poteka sodelovanje z MIZŠ tudi pri razreševanju problemov in specifik kmetijskih šol in posebej naše šole. Prav tako pa bomo nadaljevali dobro sodelovanje z MKGP.
   
  Sodelovanje s CPI poteka pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov, pripravi katalogov znanj, izpitnih gradiv  in izobraževanju strokovnih delavcev.
   
  Na vseh teh področjih poteka sodelovanje tudi z Zavodom za šolstvo in šport. Za uspešno izvedbo mature in poklicne mature bomo tesno sodelovali z Državnim izpitnim centrom. Sodelovali bomo v Skupnosti biotehniških šol Slovenije, ki ji predseduje ravnateljica naše šole. Vključeni smo tudi v Zvezo srednjih šol. Sodelovali bomo z lokalnimi mediji, kot so radio, televizija, lokalni in drugi časopisi, in na sejmih predstavljali šolo in njeno delo.
   
  Sodelovanje z okoliškimi kmetijami, pridelovalnimi in predelovalnimi podjetji, trgovskimi podjetji, zadrugami, svetovalnimi službami postaja z izvajanjem novih programov vse pomembnejše, saj so to naši partnerji, predvsem pri izvajanju praktičnega usposabljanja naših dijakov.