|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Kadrovksa struktura

  Vzgojno-izobraževalno delo, svetovalno delo, knjižničarstvo, laborantsko delo in delo, povezano z vzdrževanjem učne tehnologije na šoli, opravlja 80 delavcev.
  Delavci, ki opravljajo ostala dela, ki so potrebna za nemoten potek dejavnosti šole, so navedeni v skupnem delu letnega delovnega načrta zavoda. 
   

  Št. Ime in priimek zaposlenega Neposredno vzgojno-izobraževalno delo Ostale zadolžitve
  1.  France Absec strokovni moduli, kmetijstvo, praktični pouk, PUD predsednik Sveta zavoda, tečaji, testiranje, različne zadolžitve na MIC-u, 
  promocija
  2.  Iztok Adamčič športna vzgoja, razrednik organizacija dneva odprtih vrat, kmečkih iger in športnih dejavnosti, zunanja dežurstva, OIV in ID-Zdravstvena vzgoja
  3.  Irena Avsenik svetovalna delavka CEUVIZ, organizacija Dneva odprtih vrat, vodja aktiva razrednikov, šola za starše, projekti: Nadarjeni, CroCooS, Aktivno sodelovanje strokovnih delavcev za dvig kakovosti na področju izrekanja vzgojnih ukrepov in razreševanja sporov, ID-Metode učenja, OIV- Vzgoja za družino, mir in nenasilje, promocija
  4.  Andreja Bartolj Bele strokovni moduli, naravoslovje, praktični pouk, PUD, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, projekt Nadarjeni, promocija, skrb za ureditev šolskih prostorov in okolice, vodja PUZ-a, vodja aktiva hortikulture, projekta Erasmus, Gorski stražar
  5.  Miha Cesar praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  6.  Zvijezdana Cujnik angleščina, dodatna strokovna pomoč, razredničarka šolske kulturne prireditve
  7.  Barbara Činkole naravoslovje, strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, skrb za ureditev okolice
  8.  Špela Debeljak psihologija projekt Nadarjeni
  9.  Alenka Divjak angleščina prevajanje in lektoriranje
  10.  Marica Drmaž strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija
  11.  Darinka Drmaž Lavrič biologija OIV-projektno delo
  12.  Helena Fortuna Jelenc biologija, strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka različne zadolžitve na MIC-u, vodja aktiva za naravoslovje, projekti:  Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, Festival Več znanja za več turizma, Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, promocija
  13.  Darja Francekovič strokovni moduli, organizatorica praktičnega pouka in PUD-a organizatorka praktičnega pouka in PUD-a, izobraževanje odraslih, promocija, vodja aktiva za praktični pouk
  14.  Primož Franko matematika, informatika, razrednik računalniška dela, Moodle – vzpostavitev in izobraževanja, urejanje šolskih spletnih strani, izobraževanje odraslih
  15.  Nina Gerjevič laborantka pomoč pri vpisu, urejanje osebnih listov, izvajanje naravoslovnih dni, promocija
  16.  Sonja Golob angleščina, razredničarka šolske kulturne prireditve, promocija
  17.  Anton Goršin strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, fotodokumentiranje dogodkov na šoli, projekt Ekošola, inštruktor in  organizator traktorskih voženj
  18.  Jana Goršin Fabjan biotehnologija, laboratorijske vaje vodja aktiva BTH, LAV, vodja šolskega HACCP sistema, projekti, tečaji, promocija
  19.  Robert Grandovec vzdrževalec učne tehnologije, laborant FIZ  
  20.  Damjana Hosta strokovni moduli in praktični pouk oz. PUD različne zadolžitve na MIC-u
  21.  Vida Hlebec ravnateljica vodja projektov
  22.  Božidar Hudoklin praktični pouk,  PUD različne zadolžitve na MIC-u
  23.  Marko Hrastelj strokovni moduli, kmetijstvo, praktični pouk, PUD tečaji, testiranje, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, inštruktor traktorskih voženj, vodja traktorskih tekmovanj
  24.  Stanislava Hude
   
  strokovni moduli, praktični pouk, PUD, organizatorka PUD-a, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, šolska prehrana, projekt Zdrava šola, promocija, vodja PUZ-a
  25.  Franc Jarc svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami ter izvajalec dodatne strokovne pomoči, razrednik dijaške garderobe, organizacija Dneva odprtih vrat, zunanja dežurstva, promocija
  26.  Nina Jarc Geografija, družboslovje, razredničarka razredničarka, projekt nadarjeni
  27.  Katja Junc
  (porodniški dopust)
     
  28.  Gregor Kastelic slovenščina, razrednik tajnik SM, evidenca izdanih spričeval,  lektoriranje
  29.  Janja Klemenčič Strokovni moduli, naravoslovje, praktični pouk, PUD vodja aktiva kmetijstva in gozdarstva, različne zadolžitve na MIC-u
  30.  Ivan Kočevar informatika vzdrževanje računalniške opreme, izdelava biltena dosežkov dijakov in Kataloga OIV oz. ID
  31.  Metka Kogovšek strokovni moduli, praktični pouk OIV-podjetništvo, projekt Spodbujanje podjetnosti
  32.  Marjana Kos pomočnica ravnateljice, strokovni moduli organizator OIV in IND, e-asistent, ŠOL-S, promocija, organizacija Dneva odprtih vrat, organizatorka traktorskih voženj, projekti
  33.  Drago Košak strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik različne zadolžitve na MIC-u, promocija, vodja aktiva za živilstvo
  34.  Helena J. Košmerlj strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka različne zadolžitve na MIC-u, promocija, vodja PUZ-a
  35.  Martina Kralj strokovni moduli organizatorica šolske prehrane
  36.  Zdravka Križman slovenščina, razredničarka šolske kulturne prireditve, organizatorka kulturnih dejavnosti (ID)
  37.  Peter Kuhar strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, vodja testiranja, inštruktor traktorskih voženj, različne zadolžitve na MIC-u
  38.  Irena Kurajić biotehnologija, laboratorijske vaje urejanje fotokopirnice, promocija
  39.  Renata Kus Pisek družboslovni predmeti, razredničarka OIV- državljanska kultura, vodja aktiva  družboslovnih predmetov in umetnosti,vodja PUZ-a
  40.  Andreja Legan praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  41.  Tanja Loparec dodatna strokovna pomoč, razredničarka pomoč pri vpisu, OIV- Vzgoja za družino, mir in nenasilje, zunanje dežurstvo, projekt Dejavnost informiranja in svetovanja
  42.  Jože Luštek praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  43.  Matjaž Mavsar praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u, testiranje
  44.  Tatjana Mavsar slovenščina, razredničarka lektoriranje, šolske kulturne prireditve
  45.  Jožica Medle likovna umetnost aranžiranje in skrb za celostno podobo šole, sejmi
  46.  Urška Mihelič matematika, razredničarka CEUVIZ, zbiranje zapisnikov konferenc, aktivov, PUZ-ov, poročila o delu, projekt Nadarjeni
  47.  Anica Možina knjižničarka, učbeniški sklad organizacija Dneva odprtih vrat, OIV in ID – Knjižnično informacijska znanja
  48.  Sabina Nemanič strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, skrb za ureditev okolice, vodja aktiva naravovarstva
  49.  Luka Novak Fizika e-asistent, urejanje šolskih spletnih strani, foto-dokumentiranje dogodkov na šoli, dijaške izkaznice, vzdrževanje računalniške opreme
  50.  Urška Ogrinc Biologija projektne zadolžitve, izvajanje naravoslovnih dni
  51.  Mateja Okleščen kemija, strokovni moduli, praktični pouk, organizatorka PUD-a, razredničarka projekt Nadarjeni, promocija, vodja PUZ-a
  52.  Anica Pezdirc strokovni moduli NPK, tečaji in druga usposabljanja, tajnica za zaključni izpit, projekti, rač. Delo
  53.  Anton Pezdirc praktični pouk, PUD. tečaji, različne zadolžitve na MIC-u
  54.  Rebeka Pirnar angleščina, razredničarka dijaška skupnost, šolske kulturne prireditve, vodja aktiva angleškega jezika
  55.  Alenka Prem nemščina, dodatna strokovna pomoč, razredničarka ureditev zbornice, šolske kulturne prireditve
  56.  Nataša Prešeren
  (bolniški dopust)
     
  57.  Mateja Prus
  (porodniški dopust)
     
  58.  Boštjan Punčuh strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija
  59.  Vesna Resnik matematika, glasba, razredničarka šolske kulturne prireditve, vodja aktiva matematike, fizike, računalništva in informatike
  60.  Alojz Rogelj strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, testiranje, različne zadolžitve na MIC-u, inštruktor traktorskih voženj
  61.  Peter Seničar matematika priprava prostora za konference, zunanje dežurstvo
  62.  Nataša Sovič Kirm nemščina prevajanje, vodja aktiva nemškega jezika
  63.  Anica Strojin geografija šolska kronika, projekta Ekošola in Pozorni za okolje
  64.  Damir Škerl športna vzgoja, razrednik urejanje statusov (športnika, kulturnika …), dežurstvo učiteljev in dijakov, organizacija Dneva odprtih vrat, zunanje dežurstvo
  65.  Gabrijela Šturm slovenščina, razredničarka izdelava urnika in suplenc (nadomeščanj), e-asistent, organizacija kulturnih dejavnosti (OIV), projekt Dvig kulture komunikacije na šoli, vodja ŠRT
  66.  Urška Trobec strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, kviz Mladi in kmetijstvo, organizacija kmečkih iger, različne zadolžitve na MIC-u
  67.  Katarina Teršar Zalar športna vzgoja OIV in ID-zdravstvena vzgoja, vodja aktiva ŠVZ
  68.  Barbara Turk strokovni moduli Projekt VITEA, tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija
  69.  Matjaž Turk praktični pouk, PUD tečaji in različne zadolžitve na MIC-u
  70.  Marija Turk praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  71.  Mitja Turk družboslovni predmeti, razrednik promocija, OIV- državljanska kultura
  72.  Jerneja Ucman         praktični pouk, PUD tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, skrb za ureditev šolskih prostorov in okolice
  73.  Neva Vrčko slovenščina, razredničarka šolsko glasilo, priprava letnega poročila o delu, vodja aktiva slovenistov, vodja PUZ-a
  74.  Mojca Vrečer matematika, razredničarka tajnica za poklicno maturo, vodja PUZ-a
  75.  Stanislava Zagorc praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  76.  Slavka Zalokar strokovni moduli, praktični pouk, PUD, organizatorica praktičnega pouka in PUD-a tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, certifikati, skrb za ureditev šolskih prostorov in okolice
  77.  Matej Zobec strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik različne zadolžitve na MIC-u
  78.  Andrej Zoran športna vzgoja, razrednik organizacija Dneva odprtih vrat, zunanje dežurstvo
  79.  Matej Zore praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  80.  Vojka Zupančič kemija, laboratorijske vaje dijaška skupnost, promocija

   
  Zaposleni opravljajo tudi ostale naloge, ki se pojavljajo med letom po nalogu nadrejenih.