|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Vizija in poslanstvo

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija bo postala uveljavljeno in uspešno regijsko učno, strokovno in razvojno središče, ki bo v sodelovanju s partnerji skrbelo za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje mladine ter odraslih na biotehniških področjih in področjih, ki so povezana z razvojem podeželja in mestnih okolij. 
   
  Poslanstvo
  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija ima naslednje poslanstvo:

  • izobražuje za biotehniške poklice, ki omogočajo samozaposlitev ali zaposlitev na kmetijah, v kmetijskih in drugih podjetjih, obratovalnicah, zadrugah in zavodih,
  • omogoča mladini in odraslim pridobivanje znanja z biotehniških področij za opravljanje poklica, nadaljnje izobraževanje in uspešno vključevanje v družbo,
  • s svojimi dejavnostmi, delom in kadri omogoča mladini, odraslim in okolju vzpostaviti primeren odnos do narave, okolja, soljudi ter vzgaja za opravljanje poklicev in dejavnosti, ki dajejo družbi tudi duševno rast, kar pomeni, da spodbuja odgovornost in dobro delo,
  • prispeva k razvoju biotehniških področij, omogoča prilagodljivost in mobilnost, spodbuja samostojnost, inovativnost in podjetnost ter odgovoren odnos do dela,
  • razvija sinergije med pridelavo, predelavo, trženjem, turizmom in gostinstvom;
  • razvija programe za vseživljenjsko izobraževanje in omogoča vseživljenjsko učenje,
  • prispeva k ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja in mestnih okolij,
  • vključuje znanja, ki so pomembna za varno in okolju prijazno delo, ekološko ozaveščeno delovanje, varno in zdravo prehrano ter razvoj novih proizvodov,  racionalno rabo naravnih virov, ohranjanje etnoloških značilnosti podeželja in kulturne krajine,
  • izobražuje tudi za nadaljnje izobraževanje na fakultetah oziroma višjih in visokih strokovnih šolah,
  • dijaki si glede na starost, potrebe in zmožnosti pridobivajo najprimernejše izobraževalne in socialne izkušnje,
  • s primernimi metodami dela, infrastrukturo in opremo pomaga mladini in odraslim, da dosežejo, kar se da največ,
  • na šoli je prisotna velika skrb za dijake, reševanje njihovih socialnih stisk in drugih problemov,
  • ponuja pestre, zanimive šolske ter izvenšolske aktivnosti,
  • razvija odprto komunikacijo med vsemi člani kolektiva šole,
  • skrbi za stalnost, ustrezno izobrazbo, napredovanja in izpopolnjevanje kadrov,
  • povezuje se z okoljem.

  Razvojne prioritete šole

  Za naslednje petletno obdobje si zastavljamo sledeče razvojne prioritete:

  • uspešno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in projektov na strokovnem, poklicnem, poklicno-tehniškem ter gimnazijskem področju,
  • modularno izvajanje programov,
  • didaktične spremembe,
  • skrb za dvig kulture komuniciranja na vseh ravneh,
  • promocija vzgojno-izobraževalnih programov in poklicev, ki jih izvajamo na šoli,
  • delo na kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in samoevalvaciji,
  • izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za timsko delo, medpredmetno povezovanje in avtentični pouk, e-kompetentnost, kritično mišljenje,
  • kakovostno izvajanje aktivnih metod poučevanja, krepitev povezovanja teoretičnega in praktičnega izobraževanja,
  • večje vključevanje v raziskovalno dejavnost in različna tekmovanja,
  • vključevanje v različne nacionalne in mednarodne projekte,
  • nadaljevanje dela na projektih zdrave šole in ekošole,
  • skrb za lepšo in prijaznejšo šolo,
  • skrb za profesionalno usposabljanja strokovnih delavcev,
  • delo z nadarjenimi dijaki,
  • formativno spremljanje,
  • delo z dijaki z odločbo o usmeritvi,
  • razvojno načrtovanje,
  • šolski razvojni projekti,
  • učenje učenja – usmerjeno v dijake,
  • spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja,
  • razvijanje digitalne pismenosti,
  • razvijanje podjetniške kompetence pri dijakih,
  • izobraževanje in usposabljanje odraslih,
  • vseživljenjsko učenje,
  • sodelovanje z okoljem.

   
  Razvojne prioritete šole izhajajo iz prioritet, ki so si jih zadali strokovni delavci in strokovni aktivi ter vodstvo šole.