Projekti

Dnevi odprtih vrat »Za bistro glavo v naravo« 
Dan odprtih vrat »Za bistro glavo v naravo« bo 21. septembra 2017, od 9. do 16. ure, na osrednjo temo Zaupanja vreden.
 
Osnovnošolci višjih razredov se bodo lahko udeležili različnih delavnic ter si ogledali tržnico poklicev in prisostvovali na predstavitvah izobraževalnih programov. Nižji razredi osnovnih šol in otroci vrtcev se bodo lahko udeležili vodenih ogledov razstav in dejavnosti šole.
 
Pripravili bomo zanimive prikaze del in razstave, kot so sadjarska, vinogradniška, gozdarska, živinorejska, aranžerska, živilska, naravovarstvena, razstava malih živali, šolskih pridelkov in poskusov ter razstavo izdelkov dijakov dijaškega doma.
 
Organizirane bodo številne delavnice s področja aranžerstva, biotehnologije, biologije, kemije, slaščičarstva, naravovarstva, zelenjadarstva, konjereje itd.
 
Delo raziskovalnih skupin 
Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo dijaki naše šole pod vodstvom mentorjev vključili v raziskovalne dejavnosti. Z raziskovalnimi nalogami se bodo vključili v tekmovanje – Gibanje znanost mladini. Dijaki se bodo tako kot v preteklih letih tudi v letošnjem letu pod vodstvom mentorjev prijavili na razpis za Krkine nagrade.
 
Festival Več znanja za več turizma 
Projekt Več znanja za več turizma, namenjen srednjim šolam, predstavlja povezovanje formalnega izobraževanja v srednji šoli z delom neformalnih oblik, kar lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne skupnosti.
 
Turistična zveza Slovenije v šolskem letu 2017/2018 v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje razpisuje 15. mednarodni festival Več znanja za več turizma na temo KULTURA IN TURIZEM. Kulturni turizem je zvrst turizma, pri kateri je osnovni motiv potovanja zavestno in aktivno spoznavanje ter doživljanje kulture obiskanih krajev ali/in pridobivanje znanja.
 
Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo pisne predstavitve turističnega proizvoda - naloge, izdelavo promocijskega spota in predstavitev turističnega proizvoda na turistični tržnici (predvidoma 1. 2. 2018).
 
Konec oktobra ali v začetku novembra 2017 je predvidena organizacija seminarja za mentorje/mentorice šol, ki se bodo prijavili/prijavile na festival.
 
Koordinira: Damjana Hosta
 
Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril 
Dijaki zaključnih letnikov poklicnega in strokovnega izobraževanja bodo v okviru podjetniških modulov pod vodstvom strokovnih delavcev izdelali poslovne načrte, znotraj katerih bodo razvili svojo poslovno idejo. Poslovna ideja je lahko tudi temelj novega delovnega mesta.
 
MOFAS – način financiranja šolstva in vzpostavljanje šolske avtonomije 
V projektu smo od jeseni leta 2005. Vsi programi, ki jih izvajamo na naši šolo, bodo financirani po metodologiji D (financiranje po glavi dijaka).
 
Pridobitev certifikatov 
Dijaki naše šole si lahko znotraj programov pridobijo tri stopnje certifikatov. Certifikati pomenijo potrditev določenih znanj in spretnosti, ki si jih je dijak pridobil za posamezno področje znotraj programov.
 
Za osvojeno znanje si lahko pridobijo certifikate naše šole z različnih področij.
Certifikati so razdeljeni na 3 stopnje:
 
1. certifikat pridobi dijak na priporočilo učitelja in določeno delo opravlja vestno pod nadzorom.
2. certifikat pridobi dijak, če odda prošnjo za določeno področje, obvlada več dela kvalitetno in odgovorno, vendar še pod nadzorom.
3. certifikat ima naziv »ZAUPANJA VREDEN«. Le-tega si pridobi dijak s prošnjo, kjer navaja, da bo delo vestno, odgovorno in samostojno opravljal. 
Vse tri stopnje se preizkusijo pred komisijo in podelijo slovesno ob posebnih priložnostih.
 
Certifikat se lahko tudi odvzame v primeru neodgovornega opravljanja dela.
 
Organizacija in izvedba tekmovanj v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir za konje in vožnje s kočijo 
Na šoli v rednem programu izobraževanja izvajamo tudi rejo konj. Naša želja je, da v smislu dela v živinoreji osmislimo nove delovne vidike konj. Konj vse bolj izgublja pomen kot delovna žival, vse več pa ga uporabljamo za rekreacijo, šport in turizem ter prostočasne aktivnosti. Oskrba konj poleg oskrbe v hlevu zahteva tudi prvine, kot so:

 • reja konj,
 • priprava za šport,
 • terapevtsko jahanje,
 • učenje jahanja,
 • organizacija tekmovanj (preskakovanje, dresura, vprege),
 • nega konj,
 • priprava razstav,
 • zdravstveno varstvo živali,
 • prevoz na tekmovanja. 

Na šoli bomo zato organizirali tudi lokalna in državna tekmovanja ter se udeleževali tekmovanj v preskakovanju zaprek, dresuri in vožnji vpreg v Sloveniji in tujini.
10. septembra 2017 bo na šoli potekal državni pokal v dresurnem jahanju, 5. maja 2018 bomo organizirali tekmovanje v preskakovanju ovir in  6. maja 2018  tekmovanje v vožnji vpreg.
Vsa tekmovanja bomo organizirali na lastnem hipodromu. Prireditve se bodo udeležili dijaki, ki v tem letu poslušajo vsebine s področja živinoreje, predvsem konjereje. Dijaki se bodo lahko učili jahanja preko vsega leta individualno, skupinsko v okviru interesnih dejavnosti in praktičnega pouka, dijaki biotehniške gimnazije pa v okviru športne vzgoje. Oskrbo konj in organizacijo tekmovanj bomo organizirali pri praktičnem pouku.
 
Projekti Erasmus+ 
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je v februarju prijavil projekt Erasmus+, z namenom praktičnega usposabljanja v tujini za dijake in osebje. Projekt, ki traja 2 leti, ima skupni naslov Hrana iz divjine in zeleni turizem – možnosti in priložnosti ter povezuje vsebine, znanja in kompetence tako Kmetijske šole Grm in biotehnične gimnazije kakor tudi znanja Srednje šole za gostinstvo in turizem. Ker projekt v prvem roku ni bil izbran, še ni povsem jasno, katere, koliko ali če sploh bomo izvedli mobilnosti v šolskem letu 2017/18. Projekt je sicer na rezervni listi na drugem mestu. V kolikor bo izbran, nas bo Cmepius o tem obvestil do konec novembra 2017. V kolikor obvestila ne bo, projekt v tem razpisnem roku ni izbran, zato bomo z njim z vsemi popravki kandidirali v naslednjem razpisnem obdobju.
 
V okviru izmenjav preko Erasmus + projektov bomo v šolskem letu 2017/18 gostili tri večje skupine dijakov iz tujine.
 
V maju bomo, tako kot že vrsto let, ponovno gostili dijake iz Poljske, iz mesta Torun. Izmenjave se bo udeležilo 15 dijakov, smeri hortikultura in naravovarstvo, ter en učitelj spremljevalec.
 
Skupina dijakov iz srednje veterinarske šole Trebič iz Češke bo v letošnjem letu nabirala izkušnje na praktičnem usposabljanju s področja živinoreje.
 
Sodelovanja se nadejamo še s šolo Goldbrunnhof iz Avstrijske Koroške, katere dijaki bodo tako kot v preteklem šolskem letu obiskali našo šolo.
 
Koordinatorica: Andreja Bartolj Bele
 
Program Ekošola kot način življenja 
Naša šola v letošnjem šolskem letu nadaljuje program "Ekošola kot način življenja", ki združuje okoli 400 osnovnih ter srednjih šol in vrtcev v Sloveniji in v njih uresničuje naslednje cilje:
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju, učinkovito rabo naravnih virov,
spodbujanje trajnostne mobilnosti v prometu,
vzgajanje za okoljsko odgovornost,
povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi. 
Dijaki in profesorji bodo pri splošnih in strokovnih predmetih ter pri praktičnem pouku spoznavali te cilje in vsebine in se vključevali v projekte, ki jih razpišejo vsako leto preko nacionalnega programa "Ekošola kot način življenja" in društva "DOVES - društvo za okoljevarstveno vzgojo Slovenije". Letos se bomo vključili v projekt »Mladi v svetu energije«, sodelovali pa v dejavnosti: » Ohranjanje našega sveta«, »Ekobralna značka«, »Ekokviz za Srednje šole« in »Mladi reporter – prispevki za objavo«. Vključevali se bomo tudi v zbiranje različnih vrst odpadkov. S tem se bo krepilo osveščanje dijakov in zavedanje posameznikov, da lahko vsak pripomore k izboljšavi svojega odnosa in odnosa drugih do okolice, sošolcev in soljudi.
 
Mentorica: Alenka Prem

Projekt Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 
Natečaj razpisuje društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem. Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. S projektom želi društvo Planet Zemlja doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave postal način življenja prihodnjih generacij.
 
Pri natečaju sodelujejo priznani slovenski strokovnjaki in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij.
 
Projekti, ki jih bomo izvajali v sklopu natečaja:
 
Eko beri 
Cilj je prenašati vsebine okoljskega značaja, zapisane v knjigah, v zavest in navade dijakov na dopadljiv in primeren način. Dijaki si izberejo knjigo z ekološko vsebino, jo preberejo, vsebino pa upodobijo (risbe, trganke, igre, slikanice, fotoknjige, filme …). Dela pošlje zavod organizatorju, strokovna komisija prispela dela otrok oceni in najboljšo skupino nagradi, dela pa razstavi na slovesni podelitvi nazivov.
 
Food revolution 
Dijaki »raziščejo« dostopnost lokalno pridelanih surovin in izbrane surovine (tiste, iz katerih bi si želeli pripravljati jedi,) pošljejo organizatorju. Ta iz nabora receptov, ki jih v okviru gibanja Food revolution pripravlja avtor gibanja, Jamie Oliver, izbere recept za pripravo jedi iz izbranih sestavin in ga pošlje zavodu. Dijaki pripravijo jedi, jih poslikajo ter opišejo občutke, okuse, predloge izboljšav …, zapis svojega doživetja pa pošljejo organizatorju za objavo na portalu www.foodrevolution.si. Dijaki lahko posnamejo tudi filmček, prejete materiale pa bo društvo posredovalo tudi avtorju gibanja, Jamieu Oliverju, v objavo na njihovi spletni in FB strani.
 
Etno-eko-logi 
Cilj je spodbuditi mlade k aktivnemu odkrivanju, raziskovanju in predstavljanju/zapisovanju nekdaj aktualnih, zdaj pa pozabljenih ali zgolj neatraktivnih zelenih običajev.
Dijaki s pomočjo staršev, starih staršev, drugih starejših sorodnikov, znancev ali izbranih sogovornikov, za katere ocenijo, da poznajo zanimive informacije o pozabljenih zelenih običajih, pripravijo predstavitev običaja.
 
Mentorica natečaja na šoli bo Helena Fortuna Jelenc.
 
Mreža zdravih šol 
V šolskem letu 2017/2018 bo naša šola ponovno vključena v mrežo zdravih šol, ki promovira zdravje v šolskem okolju. V letošnjem šolskem letu bo rdeča nit prehrana in gibanje, na katero pa se lahko navezujejo tudi druge vsebine promocije zdravja. Ob tem pa bomo izvajali dosedanje ali/in nove aktivnosti, ki so povezane s temami zdravja in zdravega življenjskega sloga. Temo bomo poskusili vključiti v različne dejavnosti, predavanja, delavnice, projektne dni, dnevne dejavnosti, drugačne razredne ure, razstave ...  Še naprej pa bomo dali velik poudarek na zdravo prehrano in na odnos dijakov do hrane.
 
Koordinatorica: Stanislava Hude
 
Aktivno sodelovanje strokovnih delavcev za dvig kakovosti na področju izrekanja vzgojnih ukrepov in razreševanja sporov 
V šolskem letu 2017/2018 bomo nadaljevali z izhodišči projekta Vzgojni koncept v poklicnem in strokovnem izobraževanju, z idejo koncepta ŠRT-ja Dvig kulture komunikacije in to nadgradili z razvojnimi načrti učiteljev v projektu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.
 
Potekale bodo tudi ostale aktivnosti, ki bodo vezane na aktualno tematiko, in bo delo potekalo v manjših skupinah ali individualno. Poudarek bo na razumevanju pravil, načinih posredovanja in argumentaciji ob izrekanju vzgojnih ukrepov in sodelovanju z dijaki. Delovna srečanja bodo po potrebi s poudarkom dela na vzgojno-disciplinskih situacijah in samorefleksiji lastnega napredka. Vsebina dela pa bo združevala tudi elemente in aktivnosti, opredeljene v časovnici, ki je nastala na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri ugotavljanju – obvladovanju tveganja: Šolska pravila – izrekanje vzgojnih ukrepov.
 
Koordinatorica: Irena Avsenik.
 
NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) 
V letošnjem šolskem letu bomo začeli z izvajanjem projekta Naravoslovno matematična pismenost, ki ga je na razpis MIZŠ prijavil Zavod RS za šolstvo.
 
Naša šola je v projektnih aktivnostih opredeljena kot implementacijska šola. Namen projekta je razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih pristopov in strategij ter podpornih učnih okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju naravoslovne in matematične pismenosti. Poudarek bo tudi na premišljeni in inovativni uporabi informacijske komunikacijske tehnologije. Na šoli bomo izvajali aktivnosti, ki jih bodo pripravili razvojni timi.
 
Člani projektnega tima so: Vida Hlebec – ravnateljica, Luka Novak, Rebeka Pirnar, Urška Ogrinc, Helena Fortuna Jelenc, Matej Zobec, Gregor Kastelic, Damjana Hosta, Marjana Kos, Urška Mihelič in Primož Franko.
 
Koordinatorica projekta: Mateja Okleščen
 
Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 
Namen vključevanja v program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti je sistematično razvijati kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter dijake usposabljati za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. V središču je proces usposabljanja dijakov za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno odzivnost posameznika, njegovo osebno integriteto in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki in učenci osnovnih šol v sodelovanju s predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti. Poudarjena je praktična komponenta reševanja problema, podprta z zmožnostmi analiziranja in sintetiziranja ter podjetnim ravnanjem. Pri tem izvajalci programa Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti zasledujejo tri vidike. S prvim želijo pri dijakih spodbujati ustvarjalnost in inovativnost, ki sta prvi pogoj za razvoj podjetnosti. Drugi vidik je povezan z zadovoljstvom in izpolnitvijo vsakega vključenega udeleženca delavnic. Pomemben pa je tudi dolgoročni vpliv na spremembe pedagoškega procesa in na oblikovanje učnega okolja, ki pomembno vpliva na razvoj omenjene zmožnosti.
 
Koordinator: Mitja Turk
 
Usposabljanje mentorjev 2016-2020 
Projekt Usposabljanje mentorjev 2016-2020 se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, desete prednostne osi: znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, druga prednostna naložba: izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno z mehanizmi za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter z oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi, drugi specifični cilj: izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 
Cilj projekta je usposobiti mentorje v podjetjih z namenom še kakovostnejšega izvajanja mentorstva dijakom srednjih poklicnih in strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih.
 
Projektne aktivnosti se bodo izvajale do leta 2021. V šolskem letu 2017/2018 bo Grm Novo mesto v okviru projekta izvedel en sklop usposabljanj na sedežu zavoda za potrebe JV Slovenije.
 
Koordinatorica: Mojca Kogovšek
 
Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK 
Program v konzorcijskem partnerstvu izvajajo Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center. Z javnim razpisom je bilo za sodelovanje izbranih še 32 razvojnih in pilotnih vrtcev iz šol, in sicer: 4 vrtci, 14 osnovnih šol, 6 gimnazij in 8 poklicnih in strokovnih šol. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija v projektu sodeluje kot razvojna šola.
 
Namen uvedbe programa je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema.
 
Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen. Temeljni cilji programa so tako:
vzpostaviti enotnejši sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 
Koordinator: Mitja Turk
 
Dejavnost informiranja in svetovanja (DIS OSREDNJA JV REGIJA 2016 – 2022) 
V letih 2016 - 2022 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirala dejavnost svetovanja za zaposlene, s poudarkom  na spodbujanju zaposlenih za razvoj predvsem ključnih kompetenc. Svetovanje bo v osrednjem delu JV regije izvajal konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji pa so Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, CIK Trebnje ter ŠC Novo mesto.
 
Prednostna ciljna skupina so zaposleni, samozaposleni in samozaposleni s statusom kmeta, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela. Konzorcij bo v obdobju trajanja projekta nudil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim.
 
Svetovalka: Tanja Loparec
 
Projekt za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad bosta v obdobju 2016 do 2019 sofinancirala projekt za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. Projekt bo vodil CIK Trebnje, partnerji pa so Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, RIC Novo mesto ter ŠC Novo mesto.
 
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Sofinancirani bodo izobraževalni programi za odrasle in svetovanje v procesu izobraževanja. Ciljna skupina so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot 4-letna srednja šola oz. ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.
 
Koordinatorica: Vida Hlebec
 
ANNIE - Aquaponics New Novelties In Education 
Projekt se je pričel 1.9.2016, bo potekal do 31.12.2017 in je financiran iz programa Erasmus+ (K2). V njem sodeluje 13 partnerjev iz sledečih držav:
Nizozemska, Španija, Portugalska, Velika Britanija, Romunija, Grčija Slovenija.
 
ANNIE (novosti v izobraževanju akvaponike - prehrana v jutrišnjih mestih) je projekt, v katerem bodo vse sodelujoče države začele ustvarjati mrežo izobraževalnih ustanov, podeželskih in mestnih podjetij/kmetij ter regionalnih in lokalnih oblasti ter pričele z izmenjavo dobrih praks.
 
Mreža ANNIE ima za osnovni cilj vzpostaviti akvaponične učne centre, v katerih se bodo vse vrste ciljnih skupin usposabljale na vseh ravneh evropskega kvalifikacijskega okvirja.
 
Glavni cilj tega projekta je razširiti mrežo z izobraževalnimi ustanovami, kmeti, ki se zanimajo za proizvodnjo v akvaponiki, in lokalnimi inštitucijami, ki se zavedajo ekoloških in ekonomskih prednosti akvaponskih sistemov.
 
V šolskem letu 2017/2018 se bomo udeležili dveh projektnih sestankov, kjer se bomo pogovarjali o dobrih praksah vsakega projektnega partnerja in o dejavnostih, ki so jih partnerji opravili do posameznega projektnega sestanka.
Koordinatorica: Barbara Turk
 
Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
Javili smo se na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih« za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018. Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje aktivnosti, namenjenih povečanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem izobraževalnem procesu. Projekt delno financira EU, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Glede na evalvacijo vpisa otrok s posebnimi potrebami in glede na specifično učno okolje našega zavoda smo na javni razpis kandidirali za tri zaposlitve asistentov. S sklepom ministrice so bile vse tri vloge za zaposlitev asistenta pozitivno rešene.
 
Koordinatorji: Irena Avsenik, Franc Jarc, Tanja Loparec, Mojca Kogovšek
 
Včlanitev v UNESCO ASP mrežo 
V šolskem letu 2017/18 bodo na šoli začele potekati dejavnosti za vključitev šole v UNESCO ASP mrežo šol v Sloveniji. Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje. Dejavnosti, v katere se bomo vključili so različne od sodelovanja v že obstoječih projektih do izobraževanj in sodelovanja na srečanju šol, ki se bo odvijalo prav na naši šoli.
 
Koordinatorica: Renata Kus Pisek
 
Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je program, ki se je pretekla leta izvajal v šestih državah EU, preteklo šolsko leto (2016/2017) pa prvič tudi v Sloveniji. Program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, je namenjen srednjim šolam.
 
Namen programa je, da si dijaki pridobijo aktivno znanje o EU, spoznajo, kaj pomeni Evropska unija v vsakdanjem življenju, in se usposobijo za aktivno državljanstvo.
 
Šole morajo izvajati naslednje dejavnosti:
sodelujoči učitelji ali drugo šolsko osebje bodo imenovani za profesorje ambasadorje, ki bodo odgovorni za izvajanje programa v šoli;
izbrani učenci bodo postali dijaki ambasadorji in bodo skrbeli za obveščanje sovrstnikov o glavnih sporočilih evropske parlamentarne demokracije;
profesor bo dijakom posredoval učna gradiva EU in skrbel, da bodo le-ti lahko delili svoje znanje o evropskih institucijah in Evropskem parlamentu z vrstniki ter jih spodbudili k temu, da postanejo aktivni evropski državljani;
šola bo ustanovila infotočko EU, točko za informacije in dejavnosti, posvečeno Evropi in evropskim institucijam (npr. na spletu ali v šolski knjižnici);
profesor bo s pomočjo dijakov ambasadorjev pripravil dogodek ob dnevu Evrope (9. maj), to je lahko na primer evropska tržnica, na kateri se prodajajo raznovrstni evropski izdelki, evropski glasbeni festival ali debatno tekmovanje na eno od tem EU;
profesor bo skupaj z dijaki ambasadorji tekom leta organiziral tudi šolske in zunajšolske dejavnosti, povezane z evropskimi dejavnostmi v okviru šole. To je na primer lahko razprava s poslanci Evropskega parlamenta ali predstavitve o različnih politikah EU, kot so politike o okolju, človekovih pravicah in kmetijstvu;
dijaki ambasadorji pa bodo opravljali posebne naloge, povezane z EU, med drugim bodo organizirali evropske dogodke, tržnice in igre ter vzpostavljali stike s poslanci Evropskega parlamenta, drugimi šolami, organizacijami in mestnimi hišami. Lahko bodo skrbeli za objave novic, fotografij in dnevnikov na družbenih omrežjih. 
Dejavnosti v okviru programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta bodo na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji večinoma potekale pri pouku geografije oziroma družboslovja v okviru spoznavanja Evrope in njenih družbenih značilnosti.
Dijaki iz sodelujočih šol imajo možnost obiska Evropskega parlamenta v Strasbourgu (v šolskem letu 2016/2017 so bili to po trije najbolj aktivni dijaki iz vsake šole).
 
Koordinatorica: Nina Jarc
 
Vzgoja v prometu 
Tako kot v preteklih letih se bomo tudi v tem šolskem letu za področje prometne vzgoje oz. varne mobilnosti povezovali z ostalimi deležniki na lokalni, državni ravni, nevladnimi organizacijami, društvi in prostovoljci. Prometno vzgojo bomo vključevali med obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti, strokovne module, kakor tudi med druge oblike samostojnega in skupinskega dela. Prav tako bomo sodelovali v nacionalnih preventivnih akcijah za večjo prometno varnost. Ob različnih priložnostih bomo osveščali dijake o pomembnosti odgovornega in kulturnega ravnanja v prometu.
 
Dijaki 1. letnikov bodo sodelovali v 3-letnem preventivnem programu za srednješolce z naslovom Mladi za varno mobilnost. Namen programa je boljša ozaveščenost o varni mobilnosti med mladimi.

Vzgoja za zdravje 
Vzgoja za zdravje je zelo pomembna za razvoj mladostnikov. Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi programi omogočamo dijakom pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog življenja.
 
Velik pomen dajemo tudi duševnemu zdravju mladostnikov, zato bomo izvajali aktivnosti, kjer bodo dijaki iskali poti za premagovanje čustvenih težav in ostalih psiholoških ovir, na katere naletijo v tem razvojnem obdobju.
 
Zato bodo zaposleni iz Zdravstvenega doma Novo mesto, Ozare in Društvo Eternia tudi v tem šolskem letu na naši šoli izvajali zdravstveno-vzgojne delavnice v okviru obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti ter razrednih ur.
 
Spodbujali bomo tudi razvijanje zavesti po zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja.
 
Postani naš dijak za en dan 
V šolskem letu 2017/2018 bo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, v okviru organizacijske enote Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, organiziral projekt »Postani naš dijak za en dan«.
 
Osnovnošolci devetih razredov se bodo lahko vključili v teoretični ali praktični pouk, kjer bodo bolj natančno spoznali oblike in metode dela na naši šoli, morda pa tudi že spoznali bodoče sošolce in prijatelje.
 
Predvidena datuma za izvedbo projekta sta:

 • petek, 20. oktober 2017 in
 • petek, 19. januar 2018. 

Koordinatorja: Gregor Kastelic in Zdravka Križman.