Zaposleni

Ime in priimek zaposlenega

Neposredno vzgojno-izobraževalno delo

France Absec

strokovni moduli, kmetijstvo, praktični pouk, PUD

Iztok Adamčič

športna vzgoja, razrednik

Irena Avsenik

svetovalna delavka

Andreja Bartolj Bele

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

Miha Cesar

praktični pouk, PUD

Zvijezdana Cujnik

angleščina, razredničarka

Barbara Činkole

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka

Alenka Divjak

angleščina

Marica Drmaž

praktični pouk, PUD

Darinka Drmaž Lavrič

biologija

Darja Francekovič

strokovni moduli, organizatorica praktičnega pouka in PUD-a

Teja Franko

Informatika, matematika

Nina Gerjevič

laborantka

Sonja Golob

angleščina, razredničarka

Anton Goršin

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

Jana Goršin Fabjan

biotehnologija, laboratorijske vaje, strokovni moduli

Vida Hlebec

ravnateljica

Damjana Hosta

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

Marko Hrastelj

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik

Stanislava Hude

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, organizatorica PUD-a, razredničarka

Božidar Hudoklin

praktični pouk, PUD

Katja Ilc

matematika, izvajalka dodatne strokovne pomoči

Franc Jarc

svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami ter izvajalec dodatne strokovne pomoči

Nina Jarc

geografija, razredničarka, izvajalka dodatne strokovne pomoči

Katja Junc

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

Gregor Kastelic

slovenščina, razrednik

Marjana Kos

pomočnica ravnateljice, strokovni moduli

Drago Košak

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

Helena J. Košmerlj

praktični pouk, PUD, razredničarka

Martina Kralj

strokovni moduli

Zdravka Križman

slovenščina, strokovni moduli, razredničarka

Peter Kuhar

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

Irena Kurajić

biotehnologija, laboratorijske vaje

Renata Kus Pisek

zgodovina, družboslovje, strokovni moduli, praktični pouk, razredničarka

Tanja Loparec

dodatna strokovna pomoč

Jože Luštek

praktični pouk, PUD

Matjaž Mavsar

praktični pouk, PUD

Tatjana Mavsar

slovenščina, razredničarka

Jožica Medle

likovna umetnost, strokovni moduli in praktični pouk

Urška Mihelič

matematika

Anica Možina

knjižničarka, učbeniški sklad

Sabina Nemanič

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

Luka Novak

fizika

Urška Ogrinc

biologija

Mateja Okleščen

kemija, naravoslovje, strokovni moduli, praktični pouk, organizatorica PUD-a, razredničarka

Anica Pezdirc

strokovni moduli

Rebeka Pirnar

angleščina, razredničarka

Alenka Prem

nemščina, razredničarka

Mateja Prus

strokovni moduli, kmetijstvo, praktični pouk, PUD, razredničarka

Boštjan Punčuh

matematika, razrednik

Tatjana Ravnih

praktični pouk, PUD

Alojz Rogelj

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

Nataša Sovič Kirm

nemščina

Damir Škerl

športna vzgoja, razrednik

Gabrijela Šturm

slovenščina, razredničarka

Klara Šurla

psihologija

Urška Trobec

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

Marija Turk

praktični pouk, PUD

Matjaž Turk

praktični pouk, PUD

Mitja Turk

zgodovina, družboslovje, razrednik

Jerneja Ucman              

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka

Neva Vrčko Novak

slovenščina, sociologija, razredničarka

Mojca Vrečer

matematika, razredničarka

Stanislava Zagorc

praktični pouk, PUD

Matej Zobec

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik

Andrej Zoran

športna vzgoja

Vojka Zupančič

kemija, laboratorijske vaje, razredničarka

Zaposleni opravljajo tudi ostale naloge, ki se pojavljajo med letom po nalogu nadrejenih in so opredeljene v iLDN.