NA-MA poti

NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

  
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Finančna podpora:

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Kratek opis operacije: 

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske ...) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Predstavitev projekta:

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem projekta Naravoslovno matematična pismenost, ki ga je na razpis MIZŠ prijavil Zavod RS za šolstvo.

Naša šola je v projektnih aktivnostih opredeljena kot implementacijska šola. Namen projekta je razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih pristopov in strategij ter podpornih učnih okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju naravoslovne in matematične pismenosti. Poudarek je tudi na premišljeni in inovativni uporabi informacijske komunikacijske tehnologije.

V letošnjem šolskem letu bodo potekale aktivnosti v podporo razvijanju naravoslovne oz. matematične pismenosti za uvajanje 1. gradnika.

Člani projektnega tima so: Vida Hlebec – ravnateljica, Luka Novak, Rebeka Pirnar, Urška Ogrinc,  Matej Zobec, Gregor Kastelic, Damjana Hosta, Marjana Kos, Urška Mihelič in Primož Franko, Sabina Nemanič.

Koordinatorica projekta: Mateja Okleščen