Podjetnost v gimnaziji


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR

 

Projekt »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« ali na kratko PODVIG.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Člani tima: Ravnateljica Vida Hlebec, Jana Goršin Fabjan, Mateja Prus, Mitja Turk, Vojka Zupančič in vodja projekta Sonja Golob.

Trajanje projekta: : maj 2018–avgust 2022.

V projekt je vključenih 79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz. organizacij in 70 gimnazij - 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij (27 impl. A in 15 impl. B). Naša gimnazija je bila izbrana kot razvojna gimnazija v projektu.

Sodelujoči partnerji:

ZRSŠ

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem

Društvo HUMANITAS - center za globalno učenje in sodelovanje

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije

Institut “Jožef Stefan”

Šola za ravnatelje

Podjetnostna kompetenca pomeni zmožnost izkoriščanja priložnosti in uresničevanja zamisli ter pretvarjanja teh priložnosti in zamisli v vrednost za druge. Temelji na ustvarjalnosti, kritičnem mišljenju in reševanju problemov, dajanju pobud in vztrajnosti ter sposobnosti za sodelovanje pri načrtovanju in vodenju projektov s kulturno, socialno ali poslovno vrednostjo.

Na naši šoli se zavedamo, da moramo dijake pripraviti na življenje. Ko bodo končali šolanje in vstopili na trg dela, bodo potrebovali naslednje ključne kompetence, ki jih delodajalci pričakujejo od zaposlenih tako v svetovnem merilu kot tudi v Sloveniji.

 - Sposobnost reševanja problemov,

 - organizacijske sposobnosti,

- osredotočenost na stranke,

- kritično in ustvarjalno razmišljanje.

(Vir: https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/kljucne-kompetence-za-zasedbo-...)