Predstavitev programa
GOSPODAR NA PODEŽELJU
želim se vpisati

GOSPODAR NA PODEŽELJU

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer nadgradiš svoje znanje, spretnosti in sposobnosti,
kjer ti široka izbira strokovnih modulov nudi uporabno znanje za življenje,
 kjer dobiš občutek, da znaš in zmoreš,
kjer pridobljena teoretična znanja uporabiš v praksi. 
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja
in te usposobi za mladega prevzemnika kmetije.  

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30. 
Dodatni pouk in del interesnih dejavnosti lahko poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

PRAKTIČNI POUK

V program gospodar na podeželju je vključenega veliko praktičnega pouka, pri katerem se pridobljena teoretična znanja izvajajo v praksi. Praktični pouk se zaradi različnih dejavnosti, ki jih nudi obsežno posestvo, izvaja v celoti na različnih deloviščih šolskega posestva. Šolsko posestvo obsega 200 ha obdelovalnih površin in 100 ha gozda, ki ga upravljamo v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi.
 Obseg praktičnega pouka se med posameznim šolskim letom spreminja glede na dogajanje v naravi, v procesu 3-letnega šolanja pa glede na število strokovnih modulov. V okviru praktičnega pouka dijaki spoznajo vse kmetijske panoge. Na šoli se trudimo predstaviti čim več sodobne mehanizacije in sodobnih tehnologij pridelave, predelave in reje živali.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

V program je vključenih  24 tednov ali 912 ur PUD-a, ki se izvajajo v vseh 3 letnikih od spomladi do pozne jeseni. Del PUD-a se izvaja tudi v poletnih mesecih, saj lahko le tako dijaki spoznajo delo na kmetijskem gospodarstvu skozi celo leto. Večino PUD-a opravijo na Medpodjetniškem izobraževalnem centru oz. šolskem posestvu, del pa pri delodajalcih.  

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program gospodar na podeželju se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

ZAKLJUČNI IZPIT

Dijak, ki uspešno zaključi 3. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, pristopi k opravljanju zaključnega izpita. Ta obsega pisni in ustni izpit iz predmeta slovenščina in zaključno delo, ki se opravlja kot izdelek oz. storitev z zagovorom in je vezan na njihovo poklicno področje.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

V času izobraževanja se dijaki usposobijo za strokovna dela v različnih kmetijskih panogah, za upravljanje kmetijskih strojev ter vodenje kmetije, zato je pogosta je zaposlitev na kmetiji ali v kmetijskih obratih.

Dijak lahko nadaljuje šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju (model 3+2), v programu kmetijsko-podjetniški tehnik, nato pa še na višjih ali visokih strokovnih šolah.

ŽIVINOREJA

Dijaki pri strokovnem modulu Reja živali pridobijo znanje o najpomembnejši kmetijski dejavnosti, ki se ukvarja z rejo domačih živali, in sicer z namenom pridobivanja prehranskih proizvodov in surovin za proizvodnjo. Spoznajo metode za spreminjanje lastnosti domačih živali (selekcija) ter pridobijo znanje o fiziologiji (prehrana, razmnoževanje), etologiji, ekonomiki in ekologiji za čim bolj gospodarno rejo.

KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO

Strokovni modul izpostavi gospodarski pomen pridelave vrtnin, poljščin, sadja in grozdja. Obravnava tudi osnovna znanja in pomen podnebnih dejavnikov, obdelave tal in drugih sodobnih obdelovalnih tehnik. Dijaki spoznajo pomen poljedelstva za človeka in se srečajo z najsodobnejšimi orodji in stroji za obdelavo tal. 

OSNOVE GOZDARSTVA

Gozd poleg proizvodnje lesa opravlja tudi pomembne ekološke (varovalne) in socialne vloge. Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na gozdove, je ključno za izbiro pravilnih ukrepov pri negi in tudi pri gospodarjenju z gozdovi. Sečnja je najpomembnejši gojitveni ukrep. Toda pozor, izvajati jo je treba tako, da bo zadoščeno tudi potrebam za normalno življenje živalskega sveta in ne bodo okrnjene druge družbene potrebe (rekreacija, raziskovanje, turizem, poučevanje …). 

IZPIT ZA TRAKTOR

Dijaki pridobijo potrebno znanje vsebin o cestno prometnih predpisih (CPP). Šola jim tudi omogoči brezplačne traktorske učne ure. Učitelji vožnje kandidate usmerjajo k samostojnosti in odgovornosti za samostojno obvladovanje traktorske vožnje.

POSEBNOSTI

- poudarek na praktičnih znanjih in veščinah
- izbira dela strokovnih modulov glede na lasten interes 
- pridobitev vozniškega dovoljenja za traktor 
- opravljanje živinorejske prakse 
- pridobitev certifikata Zaupanja vreden 1., 2. in 3. stopnje na različnih delovnih področjih 

projekti in dogodki

Dijaki programa gospodar na podeželju bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Izobraževanje za kmetijske poklice sodi med najpomembnejša izobraževalna področja. Odnos do hrane in okolja predstavlja osrednje vprašanje sodobnega sveta. Sodobni človek se vedno bolj sprašuje, kakšno hrano bo jedel, od kod je ta hrana, na kakšen način in v kakšnem okolju je bila pridelana.
Vse te izzive si je naša šola postavila že pred desetletji in odgovore nanje vtkala v izvajane vzgojno-izobraževalne programe.

Na šoli smo ponosni, da znamo že več kot 130 let odgovarjati na izzive časa in sooblikovati razvoj.
Zavedamo se, da so za uspešno kmetovanje poleg pridelave in reje potrebna tudi znanja iz predelave, podjetništva in trženja, rekreacije in športa ter varovanja narave in okolja. Vsa ta znanja naši profesorji v obliki teorije in prakse uspešno prenašajo na vedno nove generacije mladih.
Ponosni smo na naše 200 ha obsegajoče posestvo in gozd. Oboje je oblikovano tako, da omogoča učenje praktičnih veščin z različnih kmetijskih in s kmetijstvom povezanih področij.

Dijakom omogočamo možnost izbire in sooblikovanje individualne poklicne poti. Tako se lahko spopolnjujejo v sadjarstvu in predelavi sadja, v vinogradništvu in vinarstvu, v živinoreji in predelavi mesa in mleka, v pridelavi zelenjave, v vzdrževanju in upravljanju kmetijskih strojev, pri delu s športnimi konji, pri delu v gozdu in pri obdelavi lesa, v učenju za turizem na kmetiji ipd. 

Na šoli je veliko priložnosti za osvajanje novih tehnologij, spremljanje poskusov pri krompirju, v žitih, pri zelenjavi, v hlevu …

Dijaki lahko razvijajo vse svoje potenciale, izdelujejo projektne in raziskovalne naloge, sodelujejo na različnih tekmovanjih in ekskurzijah. Tako krepijo medsebojne vezi, razvijajo dobre medosebne odnose, solidarnost in empatijo.

Šola daje vsem dijakom veliko priložnosti, ki jih lahko izkoristijo tudi kasneje. Zainteresirani imajo priložnost nadaljevati izobraževanje kar na Grmu, v programu kmetijsko-podjetniški tehnik (3+2), na višji ali na visoki šoli.

Za vse, ki si želite ustvarjati v naravi in so vam blizu zemlja, rastline ali živali, je izobraževanje za kmetijske poklice prava odločitev.

Ne pozabimo, da kmetijstvo koristi vsem!

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Anja Maselj 

Dijakinja

Po osnovni šoli sem si želela vpisati v srednjo šolo, kjer se bom ukvarjala z živalmi in prav to ponuja Kmetijska šola Grm.

Všeč mi je, da je šolsko posestvo kot velika kmetija, polna živali, rastlin, strojev ... Pri profesorjih mi je všeč, da pri dijaku iščejo znanje in ne učenje na pamet, kar je bilo pogosto v moji osnovni šoli.

Program mi zelo ustreza, saj ni ne prezahteven ne prelahek. Predstavlja mi izziv, da se naučim nekaj novega za nadaljnje življenje. Ker med tednom bivam v dijaškem domu, lahko čas po pouku preživim z živalmi v hlevu in še tam spoznavam nove stvari.

Mnenja ostalih dijakov

Za ta poklic sem se odločil zato, ker imam rad kmetijo ter delo na kmetiji. Najbolj mi je bil všeč praktični pouk, ki večinoma poteka na prostem. Učitelji so prijazni in radi ponudijo pomoč. Na šoli se čutim sprejetega in sem zadovoljen tako s šolo kot tudi z učitelji.
Martin Krašovec

Že dolgo sem vedel, da bom šel na Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo v Novem mestu in ni mi žal za to odločitev. Na šoli so vedno nasmejani in prijazni profesorji. 
Rok Štempihar

To je najboljša šola, ker nudi dijakom in študentom vse, kar bodo rabili v prihodnosti in jih pošlje na pot k čisti naravi. Nudi veliko programov in veliko možnosti za učence osnovnih šol, da potem lahko izberejo svojo sanjsko službo. 
Lara Tomažič 

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številki 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in  e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta). 
  Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu, ki je umeščen v sklop stavbe zavoda na Sevnem 13 (več na: http://dom.grm-nm.si/).
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/-a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«.  Če imaš lep glas, boš lahko vodil/-a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!
 • Ali program vsebuje praktični pouk?
  Program vključuje praktični pouk in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD). Del praktičnega pouka se izvaja na šoli, kjer se teoretično znanje povezuje s praktičnim.
 • Kakšno mehanizacijo imate na šoli?
  Mehanizacije je na šoli veliko. To so trije novi traktorji Fendt 130 do 200 KM, starejši 100 KM in še eden 80 KM, ki služi za šolo vožnje. Orjemo z več plugi znamke Kverneland. Največji je štiribrazdni obračalni plug z vzmetnim varovanjem in tribrazdni krajnik z istim varovanjem. Učenju in tekmovanju v oranju služi dvobrazdni obračalni in dva dvobrazdna krajnika. Predsetveno pripravo opravljamo z vrtavkastima branama Kverneland in Vogel&Noot 3 M, predsetvenikom 260, klinastami branami 3 m in valjarjem. Po potrebi se uporabi tudi podrahljač.
  Setev žit, trav, detelj, graha in ostalih drobnih semen se opravi s sodobno sejalnico Amazone 3 m, koruzo pa s štirivrstno Gaspardo. Krompir sadimo s štirivrstnim sadilcem. Za okopavanje in dognojevanje uporabimo trimetersko orodje in devetmetrsko česalo znamke Gaspardo in Einbock. Trosilec hlevskega gnoja SIP 8 t, cisterni 6 in 12 m³ z dozatorjem, trosilec mineralnega gnoja na dva diska in en z nihajno cevjo služijo gnojenju. Mulčimo z mulčerji Ino 3 m, 2,6 m in 1,2 m na gibljivi roki. Travno silažo in seno opravimo z novejšimi kosilnicami z gnetilniki, obračalnikom in zgrabljalnikom Class. Samonakladalki SIP in Deutz-Fahr ter dvosne in tandem prikolice Gorica, Farmtech in Fliegl so namenjene transportu. Nakladanje in pretovor opravljamo z okretnim sodobnim teleskopskim nakladalnikom Manitou. V obnovljenem seniku z dosuševanjem s toplotno črpalko se vozi mostno teleskopsko dvigalo za polnjenje in praznenje senika. Za potrebe krmljenja v hlevu je na voljo Massey Ferguson 80 KM in mešalno krmilni voz Triolet. Gozdarskim potrebam služi traktor Limb 80 KM z vgrajenim vitlom in rampno desko, gozdarska prikolica 8 t in nekaj motornih žag Stihl in Husqarna. Dva traktorja Goldoni 85 in 100 KM ter samohodna dvižna ploščad se uporabljajo v sadovnjaku in vinogradu. Zraven sodijo še sodoben vlečeni pršilnik Andreoli ter nošeni pršilnik Agromehanika, globinski gibljivi rahljalnik z elektronskim doziranjem gnojila Ino, rotacijski mulčer s ščetko AEDSE, vrstni okopalnik z odmično glavo in ostali pripomočki. Na področju vrtnarstva uporabljamo traktorja Zetor 50 KM in Štore 40 KM, gredičar, sadilec sadik s polagalcem folije, okopalnik, hidravlično napravo za postavljanje stebričkov za tunele, top Unigreen za aplikacijo FFS v tunelih, manjši prikolici, električni viličar, škropilnico, traktorski nož za spodrezovanje gredic, namakalni sistem z razpršilci in kapljači … 
 • Lahko pri praktičnem pouku vozimo traktor?
  Da. Ko opravite tečaj varnega dela s traktorjem, tečaj CPP in vozniški izpit za traktor. Tečaja in traktorske vožnje lahko opravite na šoli.
 • Kdaj se lahko tekmuje na tekmovanju v oranju?
  V oranju lahko tekmujete, ko dopolnite 16 let in imate opravljen tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.
 • Katere živali redite v hlevih?
  V šolskih hlevih redimo 130 glav goveda, 10 ovc, 30 kokoši šentjernejskega petelina, 30 prašičev pitancev, 20 konj, osla, vola, race, goske, purana, pegatke, okrasne kokoši.
 • Se lahko na šoli učimo jahanja?
  V sklopu praktičnega pouka dijaki osvojijo veščine angleškega jahanja ter znanja vožnje vpreg.
 • Kdaj na šoli poteka siliranje?
  Trava se silira v začetku latenja – začetek maja, koruza pa v voščeni zrelosti – v prvi polovici septembra.