Predstavitev programa
KMETIJSKO-PODJETNIŠKI
TEHNIK
želim se vpisati

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer lahko razvijaš svojo ustvarjalnost in kritično mišljenje,
kjer v okviru izobraževanja pridobiš traktorski izpit, 
kjer v okviru izobraževanja pridobiš izkaznico za uporabnika fitofarmacevtskih sredstev, 
kjer se lahko udeležiš mednarodnih izmenjav in tako spoznaš tuje okolje, način življenja in sodobne kmetijske prakse, 
kjer se naučiš rokovati z najmodernejšo kmetijsko mehanizacijo,
kjer lahko razvijaš svoje talente, ustvarjalnost in potencial, 
kjer dobiš vsa potrebna znanja o pridelavi oz. predelavi hrane in s področja podjetništva, 
kjer se lahko po končanem šolanju zaposliš na svoji kmetiji, pri delodajalcu ali pa nadaljuješ šolanje na fakulteti. 
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30.  Dodatni pouk, del vaj pri biologiji, kemiji in informatiki in del interesnih dejavnosti poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

NAPRAVA TRAJNEGA NASADA

Strokovni modul Naprava trajnega nasada pokriva tako področje sadjarstva kot tudi vinogradništva. V okviru tega modula dijaki pridobijo vsa temeljna znanja o napravi trajnega nasada, in sicer vse od načrtovanja števila sadik in priprave zemljišča, same zasaditve in postavitve opore, pa vse do nadaljnje oskrbe. Dijaki spoznajo letni in življenjski ciklus različnih sadnih vrst in vinske trte ter različne načine razmnoževanja in vzgoje sadik sadnega drevja oz. trsnih cepljenk. Del izobraževalnega programa namenimo tudi zaščiti nasada pred pozebo, sušo in točo, kjer obravnavamo najsodobnejše tehnike oz. postopke zaščite pred vremenskimi ujmami. 

KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO

Strokovni modul je razdeljen na rastlinski in živinorejski del. Sklopi se dotaknejo vsebin kmetijske pridelave, reje domačih živali in kmetijske mehanizacije.  
V okviru kmetijske pridelave se dijaki med drugim naučijo upoštevati kolobar pri načrtovanju pridelave in izdelavi setvenega načrta ter ustrezne rabe gnojil glede na rezultate kemične analize tal.
Pri reji domačih živali dijaki spoznajo osnovno prehrano in vzrejo živali v različnih proizvodnih obdobjih ter se seznanijo z najpomembnejšimi dejavniki oskrbe, ki v skladu z ekološkimi načeli zagotavljajo dobro počutje živali. Spoznajo tudi najbolj aktualne bolezni in preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja le-teh.  
Na področju kmetijske mehanizacije učenci spoznajo najsodobnejšo mehanizacijo za osnovno in dopolnilno obdelavo tal ter se seznanijo s temeljnimi načeli varnega upravljanja s stroji, orodji in napravami. 

USPOSABLJANJE O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

Na šoli organiziramo osnovna in obnovitvena usposabljanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin in prodajalce fitofarmacevtskih sredstev. Osnovnega usposabljanja za izvajalce ukrepov se v dopoldanskem času v sklopu pouka v 4. letniku udeležijo tudi dijaki kmetijsko-podjetniškega tehnika. Če na koncu uspešno opravijo
izpit, si pridobijo izkaznico za uporabnika fitofarmacevtskih sredstev, ki jo
morajo predložiti prodajalcu ob nakupu želenih sredstev. Veljavnost izkaznice je 5 let.

IZPIT ZA TRAKTOR

Dijaki 2. letnika programa kmetijsko-podjetniški tehnik pri strokovnem modulu Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo pridobijo potrebno znanje vsebin o cestno prometnih predpisih (CPP). Šola jim tudi omogoči brezplačne traktorske učne ure. Učitelji vožnje kandidate usmerjajo k samostojnosti in odgovornosti za samostojno obvladovanje traktorske vožnje. 

PRAKTIČNI POUK

Praktični pouk je organiziran za posamezne razrede tedensko v zimsko-letnem urniku glede na število ur po predmetniku. Poleg tega dijaki opravljajo tudi živinorejsko prakso po programu. Glede na specifiko kmetijstva praktični pouk občasno poteka tudi izven rednega pouka. Praktični pouk je sestavni del strokovnih modulov.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

V svojem izobraževanju imajo dijaki tudi praktično usposabljanje z delom (PUD) in to v obsegu 4 tednov (152 ur). PUD lahko delno ali v celoti opravljajo na posestvu Medpodjetniškega izobraževalnega centra; lahko pa ga delno ali v celoti opravijo pri različnih delodajalcih. 

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program kmetijsko-podjetniški tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

POKLICNA MATURA

Ko dijak uspešno opravi 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja, pristopi k opravljanju poklicne mature, ki obsega štiri predmete in dva od teh sta obvezna: slovenščina in kmetijstvo. Pri 3. predmetu lahko izbira med matematiko in angleščino, 4. predmet pa je izdelek oziroma storitev in zagovor, kjer si lahko dijak sam izbere temo za zaključno nalogo.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Dijaki boste po končanem srednješolskem izobraževanju usposobljeni za vodenje in upravljanje lastne kmetije in drugih kmetijskih posestev. Lahko se boste zaposlili na kmetijskih obratih oziroma podjetjih, kot svetovalec v kmetijskih trgovinah, na turističnih kmetijah ipd.
Dijaki lahko nadaljujete izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega
izobraževanja, z dodatnim izpitom iz splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih
študijskih programih, ki tako možnost dopuščajo.

POSEBNOSTI

- pridobitev izpita za traktor
- pridobitev izkaznice za uporabnika fitofarmacevtskih sredstev
- sodobni načini poučevanja
- izbirni modul Osnove gozdarstva
- izbirni modul Upravljenje kmetijske mehanizacije 
- izbirni modul Oskrba konj in učenje jahanja
- možnost pridobitve potrdila o usposabljanju za varno delo z motorno žago
- možnost pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarja – sekača in gozdarja –
traktorista 

projekti in dogodki

Dijaki programa kmetijsko-podjetniški tehnik bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Izobraževanje za kmetijske poklice sodi med najpomembnejša izobraževalna področja.Odnos do hrane in okolja predstavlja osrednje vprašanje  sodobnega sveta. Sodobni človek se vedno bolj sprašuje, kakšno hrano bo jedel, od kod je ta hrana, na kakšen način in v kakšnem okolju je bila pridelana.
Vse te izzive si je naša šola postavila že pred desetletji in odgovore nanje vtkala v izvajane vzgojno-izobraževalne programe.

Na šoli smo ponosni, da znamo že več kot 130 let odgovarjati na izzive časa in sooblikovati razvoj.
Zavedamo se, da so za uspešno kmetovanje poleg pridelave in reje potrebna tudi znanja iz predelave, podjetništva in trženja, rekreacije in športa ter varovanja narave in okolja. Vsa ta znanja naši profesorji v obliki teorije in prakse uspešno prenašajo na vedno nove generacije mladih.
Ponosni smo na naše 200 ha obsegajoče posestvo in gozd. Oboje je oblikovano tako, da omogoča učenje praktičnih veščin z različnih kmetijskih in s kmetijstvom povezanih področij.

Dijakom omogočamo možnost izbire in sooblikovanje individualne poklicne poti. Tako se lahko spopolnjujejo v sadjarstvu in predelavi sadja, v vinogradništvu in vinarstvu, v živinoreji in predelavi mesa in mleka, v pridelavi zelenjave, v vzdrževanju in upravljanju kmetijskih strojev, pri delu s športnimi konji, pri delu v gozdu in pri obdelavi lesa, v učenju za turizem na kmetiji ipd.

Na šoli je veliko priložnosti za osvajanje novih tehnologij, spremljanje poskusov pri krompirju, v žitih, pri zelenjavi, v hlevu …

Dijaki lahko razvijajo vse svoje potenciale, izdelujejo projektne in raziskovalne naloge, sodelujejo na različnih tekmovanjih in ekskurzijah. Tako krepijo medsebojne vezi, razvijajo dobre medosebne odnose, solidarnost in empatijo.

Šola daje vsem dijakom veliko priložnosti, ki jih lahko izkoristijo tudi kasneje. Zainteresirani imajo priložnost nadaljevati izobraževanje kar na Grmu, na višji ali na visoki šoli.

Za vse, ki si želite ustvarjati v naravi in so vam blizu zemlja, rastline ali živali, je izobraževanje za kmetijske poklice prava odločitev.

Ne pozabimo, da kmetijstvo koristi vsem!

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Adrijana Frank

Dijakinja

Sem dijakinja tretjega letnika Kmetijske šole Grm v Novem mestu. Obiskujem program kmetijsko-podjetniški tehnik, saj res uživam pri vseh kmetijskih opravilih.

Pri pouku se zelo veliko naučim, saj imamo veliko različnih strokovnih modulov ter profesorjev, ki nam snov odlično razložijo in so pripravljeni odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Največ pa se naučim pri praksi, ki poteka na posestvu za našo šolo. Znanje pridobimo tako v konjskem ter govejem hlevu kot na polju.

Vsako leto so organizirane tudi strokovne ekskurzije, na katerih si lahko iz prve roke ogledamo različne vidike in panoge kmetijstva. Na šoli so nam omogočene tudi številne interesne dejavnosti, kot je jahanje konj. To pa je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj sem izbrala to šolo, saj pri tem najbolj uživam in se sprostim po dopoldanskem pouku.

Mnenja ostalih dijakov

V program kmetijsko-podjetniški tehnik sem se vpisala, ker imam rada živali, rada sem v stiku z naravo, predvsem pa me zanimata vinogradništvo in kletarstvo. Ker sem vedela, da si na tej kmetijski šoli lahko pridobim novo znanje na teh področjih, sem se vpisala v program kmetijsko-podjetniški tehnik. Super je, ker je odskočna deska za različne študijske smeri na več fakultetah. Pritegnil me je tudi praktični pouk, ki ga je veliko. Vidna je povezanost dijakov med generacijami. 
Ana Francekovič

Najbolj so mi všeč strokovni moduli, kot so Živinoreja, Zdravstveno varstvo živali in Konjereja. Rada obiskujem praktični pouk, predvsem če ta poteka v hlevu pri konjih.
Sabina Adamlje

Vpis priporočam vsem osnovnošolcem, ki imajo radi naravo in želijo o rastlinstvu in živalstvu pridobiti še dodatna znanja.
Na šolskem posestvu poteka praktični pouk, ki je zanimiv in raznolik. Vključuje delo z živalmi ter s kmetijsko mehanizacijo in dejavnosti s področja poljedelstva, sadjarstva in vinogradništva.
Maks Korošec

Na tej šoli so dobri profesorji - niso strogi in resni, ampak se z njimi lahko tudi pošalimo in nasmejemo. Malica je dobra. Veseli me, ker je veliko praktičnega pouka.
Nejc Štricelj

Moje mnenje o naši šoli je dobro. Do sedaj mi je dala že veliko znanja in izkušenj. Všeč mi je, ker sem se naučila delati s konji in drugimi živalmi. Zadovoljna sem, ker se šola nahaja na obrobju mesta. Ko pogledaš skozi šolsko okno, vidiš naravo in domače živali. Profesorji so zelo sproščeni in z nami delijo veliko osebnih izkušenj s področja svojega dela. Profesorji se res trudijo, da dobimo vse potrebne informacije. Na šoli imamo možnost opravljanja PUD-a, ki je ena od obveznosti, da uspešno zaključimo šolanje in pridobimo še dodatna znanja. Všeč mi je tudi to, da je večina sestavin, iz katere so šolski obroki, pridelana na šolskih njivah in sadovnjakih. Dijaki se na šoli dobro počutimo.
Mateja Petrovčič

V to srednjo šolo sem se vpisal, ker imamo doma kmetijo. Rad imam naravo in delo v naravi. Kmetijska šola Grm mi je všeč zaradi oddaljenosti od mesta, a vseeno je dovolj blizu mesta. Všeč mi je, da sem obkrožen z ljudmi, ki podobno razmišljajo in imajo enak odnos do narave. V ta program sem se vpisal zaradi zanimanja za kmetijstvo in gozdarstvo. V tem programu mi je všeč, da se lahko s sošolci vedno pogovorimo glede aktualne kmetijske dejavnosti. Zelo mi je všeč tudi, da imamo veliko praktičnega pouka. Vzdušje na šoli je super. Profesorji so zelo sproščeni, snov pa podajajo zelo strokovno. Vem, da se bom tukaj veliko naučil, tako za svoje poklicno delo kot za življenje.
Jernej Rožič

Všeč mi je, ker je šola zelo prijetna. Počutim se zelo sproščeno. Tudi učitelji so zelo prijazni in prilagodljivi.
Žana Zgonc

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in  e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta). Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu.
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«.  Če imaš lep glas, boš lahko vodil/-a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!