Predstavitev programa
MESAR
želim se vpisati

MESAR

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo, 
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer pridobiš ogromno strokovnega znanja in praktičnih spretnosti, 
kjer si s pridobljenimi praktičnimi spretnostmi odpreš vrata pri delodajalcu, 
ki ti omogoča nadaljevanje izobraževanja v živilski stroki.
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30. 
Dodatni pouk in del interesnih dejavnosti lahko poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

PRAKTIČNI POUK

Praktični del izobraževanja dijaki deloma opravijo v šoli (mesarska delavnica oz. kuhinja), deloma pa pri delodajalcu. Pri praktičnem pouku na šoli so razdeljeni na manjše skupine. Tako se učitelj lažje posveča posamezniku in na ta način bolje predaja znanje, spretnosti in veščine, ki so potrebne za opravljanje poklica. Pridobivanje kompetenc za opravljanje poklica poteka v skladu s strokovnimi moduli. Na ta način se prepletata teorija in praksa. 
Dijaki se srečujejo z realnim delovnim okoljem, v katerem si nabirajo znanje in izkušnje. Med praktičnim izobraževanjem spoznajo pomen osebne urejenosti, higiene dela in sistema HACCP v živilstvu. Dijaki krepijo socialne kompetence, skrbijo za varno delo in varovanje okolja. 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Dijaki v času izobraževanja opravljajo tudi praktično izobraževanje pri delodajalcih oz. praktično usposabljanje z delom (PUD) v skupnem obsegu 912 ur v vseh 3 letih izobraževanja. Za opravljanje PUD-a šola sklene z delodajalci kolektivne učne pogodbe, ki veljajo  eno šolsko leto. Dijaki si lahko sami izberejo delodajalca, ki je v bližini njihovega doma in je lahko vsako leto drug. Namen PUD-a je, da si dijaki pridobijo še več praktičnih znanj in spretnosti, tudi tiste, ki jih v šoli ni mogoče pridobiti. Predvsem je to socializacija v realnem delovnem okolju. Dijaki občutijo potek in dinamiko delovnega procesa ter skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela. V času praktičnega usposabljanja z delom se dijaki in delodajalci spoznajo, kar lahko pomeni  možnost zaposlitve po koncu izobraževanja.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program mesar se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

ZAKLJUČNI IZPIT

Dijak, ki uspešno zaključi 3. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, pristopi k opravljanju zaključnega izpita. Ta obsega pisni in ustni izpit iz predmeta slovenščina in zaključno delo, ki se opravlja kot izdelek oz. storitev z zagovorom in je vezan na njihovo poklicno področje.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Mesar se lahko zaposli v klavnici, predelovalnici mesa ali mesnici, v dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ipd.

Dijak lahko nadaljuje šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (model 3+2); npr. živilsko-prehranski tehnik (PTI). 

RAZSEK MESA

Strokovni modul je sestavljen iz teoretičnega dela in praktičnega pouka. Oba dela sta enakovredna pri končni oceni. Na začetku dijaki spoznajo pomen živinoreje v slovenskem kmetijstvu. Poudarek je na govedoreji, prašičereji, drobnici in perutnini. Nato spoznajo pomen in način označevanja domačih klavnih živali ter kategorizacijo in ocenjevanje klavnih živali. Pri anatomiji domačih živali spoznajo in ločijo posamezne vrste tkiv, ki sestavljajo trup živali. Seznanijo se s pripomočki in orodji, ki jih uporabljajo pri razseku mesa. Največji poudarek pa je na pravilnem zakolu klavnih živali, razseku in razkosavanju trupov posameznih klavnih živali, predvsem goveda, prašičev, drobnice in perutnine. Naučijo se izkoščevanja in oblikovanja posameznih kosov mesa. Spoznajo pomen  kategorizacije mesa, načinov embaliranja, skladiščenja ter se naučijo dosledno izvajati načela dobre higienske prakse in varstva pri delu skozi celotni delovni proces. 

IZDELAVA MESNIN

Dijaki se pri teoretičnemu delu strokovnega modula seznanijo s prostorsko ureditvijo, opremo in pripomočki, ki jih potrebujejo pri izdelavi mesnih izdelkov. Spoznajo delitev posameznih skupin mesnih izdelkov. Naučijo se, katere vrste mesa, dodatkov in začimb potrebujejo pri izdelavi mesnih izdelkov. Seznanijo se s tehnološkimi postopki razdevanja mesa, mešanja, soljenja oziroma razsoljevanja, dimljenja, sušenja, zorenja, toplotne obdelave ter na koncu tudi o načinu in trajanju skladiščenja mesnih izdelkov. Pri praktičnem pouku pa teoretično znanje uporabijo pri tehnološkem postopku izdelave posameznih značilnih izdelkov po posameznih vrstah mesnih izdelkov. 

POSEBNOSTI

Glede na potrebe gospodarske dejavnosti na področju mesarstva smo v odprtem kurikulu dali poudarek strokovnim modulom in vsebinam, ki so pomembne pri razvijanju posameznih kompetenc dijakov. Tako se dijaki seznanijo z vlogo mesa v prehrani, izdelovanjem mesnin brez dodatkov, izdelavo tradicionalnih mesnin in izdelavo lastnega projekta. To je dobro izhodišče za izdelavo zaključne naloge za zaključni izpit.

projekti in dogodki

Dijaki programa mesar bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Odločitev, da bomo na Grmu Novo mesto izobraževali za poklic mesarja, je bila logična posledica naše filozofije, da z izobraževanjem pokrivamo tudi tržne niše, ki jih imata kmetijstvo in podeželje in hkrati potrebe širšega gospodarstva in družbe. Predelava mesa je postala pomembna poslovna priložnost zlasti za manjše kmetije. S tem se je pojavila potreba po znanju s področja mesarstva. Na trgu dela se ravno tako kažejo vedno nove potrebe po kvalificiranih in
izobraženih mesarjih.

Na naši šoli lahko dijaki ob dostopnih in strokovnih učiteljih pridobijo veliko znanja in praktičnih veščin. V naravnem okolju šole pa ob druženju preživijo prijetne trenutke.
Nova generacija dijakov se bo že v jeseni lahko izobraževala v novih delovnih prostorih.

Dijaki, ki se izobražujejo za poklic mesarja, praviloma dobijo kadrovsko štipendijo in se tudi vsi po končanem šolanju brez težav zaposlijo.
Zato drži, da je mesar res car!

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 
Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Albin Petje

Dijak

Predvsem sem vesel, da je šola umeščena v lepo okolje. Okoli nas je narava, ker je čisto nekaj drugega kot mestne šole.

S sošolci se zelo dobro razumem. Med odmori ne gre le za običajne klepete med vrstniki - veliko se pogovarjamo o svojih bodočih delovnih izkušnjah. Všeč mi je tudi, da se dobro razumemo s profesorji. Ti so razumevajoči, veliko nas naučijo, z njimi se da dogovarjati.

Na svoj bodoči poklic sem ponosen. Želim postati profesionalni mesar.

Mnenja ostalih dijakov

Moj poklic bo mesar. Za ta poklic sem se odločil, ker rad delam mesom in živili. Veseli me delo s strankami. PUD in del praktičnega pouka
opravljam v poslovalnicah Tuš, kjer se bom tudi zaposlil po končanem šolanju.
Eldar Kamberovič

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta).
  Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu, ki je umeščen v sklop stavbe zavoda na Sevnem 13 (več na: http://dom.grm-nm.si/).
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/-a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«.  Če imaš lep glas, boš lahko vodil/a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!
 • Kje se lahko zaposlim?
  Kot predelovalec mesa in drobovine, v trgovini kot prodajalec mesa in mesnih izdelkov, kot klavec, pri pripravi suhomesnatih izdelkov, toplotni obdelavi mesa in mesnih izdelkov, pri skladiščenju in pripravi mesa za skladiščenje, v prodaji, kot predelovalec v industriji za predelavo
  mesa in mesnih izdelkov … Ker je mesar deficitarni poklic, večjih težav z iskanjem zaposlitve ne bi smelo biti. Veliko dijakov ima že pred zaključkom šolanja zagotovljeno službo.
 • Lahko pridobim štipendijo?
  Da, saj je mesar deficitarni poklic (tisti, v katerem primanjkuje kadra). Po navadi lahko pridobite štipendijo za deficitarne poklice, lahko tudi kadrovsko štipendijo (štipendijo podeljuje podjetje ali organizacija glede na svoje kadrovske potrebe). Ti štipendiji ne izključujeta državne štipendije.
 • Ali program vsebuje tudi praktični pouk?
  Program vključuje praktični pouk in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD). V šoli se izvaja praktični pouk, kjer se teoretično znanje poveže s praktičnim.