Predstavitev programa
NARAVOVARSTVENI
TEHNIK
želim se vpisati

NARAVOVARSTVENI TEHNIK

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
ki ti pomaga odkrivati, spoznavati, raziskovati in ohranjati naravo,  
z dejanji spreminjati miselnost in s tem prispevati k zdravemu in kakovostnemu življenju.  
Pri nas pridobiš znanja, s katerimi boš ohranjal ta planet.  
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30.
Dodatni pouk, del vaj pri biologiji, kemiji in informatiki in del interesnih dejavnosti poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

PRAKTIČNI POUK

Vsak strokovni modul je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Praktični del poteka v laboratoriju, kjer delamo analize vode, zraka in tal in v naravi, kjer izvajamo različne monitoringe (popis ptic, metuljev, lišajev, invazivne vrste …), spoznavamo naravne vrednote. Izdelujemo hotele za žuželke, skrbimo za rastlinske čistilne naprave, sadimo protiprašne bariere, spoznavamo zavarovana območja, merimo abiotske dejavnike, urejamo in vodimo po učnih poteh in preučujemo različne načine pridobivanja energije iz obnovljivih virov.  

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Dijaki  imajo v času šolanja dva meseca praktičnega usposabljanja z delom, ki ga lahko opravljajo na šoli ali pa pri izbranih delodajalcih. Večina dijakov si izbere delodajalce. Namen praktičnega usposabljanja z delom je, da pridobivajo praktične izkušnje, da nadgrajujejo v šoli pridobljeno znanje in teoretična znanja povezujejo s praktičnimi. Učijo se timskega dela, komunikacije na delovnem mestu, razvijajo odgovornost za kakovostno delo, za upoštevanje predpisov iz zdravja pri delu ter varovanja okolja. Praktično usposabljanje z delom odpira dijakom tudi velike možnosti za nadaljnjo zaposlitev. 

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program naravovarstveni tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

POKLICNA MATURA

Ko dijak uspešno opravi 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja, pristopi k opravljanju poklicne mature, ki obsega štiri predmete in dva od teh sta obvezna: slovenščina in naravovarstvo. Pri 3. predmetu lahko izbira med matematiko in angleščino, 4. predmet pa je izdelek oziroma storitev in zagovor, kjer si lahko dijak sam izbere temo za zaključno nalogo.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Dijaki so po končanem srednješolskem izobraževanju usposobljeni za vodenje v naravi in krajini, v ustanovah za vodenje skupin v zaščitena naravna območja, raziskovalnih in drugih laboratorijih, kmetijskih, gozdarskih, vodnih in drugih gospodarstvih in zavodih, komunalnih podjetjih, kmetijskih in gozdarskih zavodih, razvojnih agencijah, bioloških in komunalnih čistilnih napravah, obratih za pridobivanje alternativnih virov energije (bioplin, biodizel, lesna biomas, kompostarne …), lokalnih skupnostih ipd. 

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v
študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnim izpitom iz
splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost dopuščajo.

USPOSABLJANJE O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

Dijaki v programu naravovarstveni tehnik imajo možnost udeležbe na tečaju za pridobitev potrdila o znanju iz fitomedicine za uporabnike FFS. Na tečaju spoznajo široko področje uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Tečaj vsebuje tud praktični del, konča pa se z izpitom. Po uspešno opravljenem izpitu si pridobijo izkaznico za uporabnika fitofarmacevtskih sredstev, ki jo morajo predložiti prodajalcu ob nakupu želenih sredstev. Veljavnost izkaznice je 5 let.

EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING

To je strokovni modul, ki združuje znanje osnovnih analitskih metod v laboratoriju ali na terenu, obdelavo in vrednotenje rezultatov, razumevanje vpliva polutantov na ekosisteme in spremljanje parametrov, kako pridobljeno znanje koristno uporabiti pri organizaciji in izvedbi različnih vrst monitoringa na terenu. 

VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

Pri tem strokovnem modulu si dijaki pridobijo teoretična in praktična znanja o različnih zavarovanih območijh v Sloveniji, o zvrsteh naravnih vrednot in njihovem varovanju, poznajo pomen in varstvo biodiverzitete, ter zavarovane rastlinske in živalske vrste in njihovo varovanje …

EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJE

Pri modulu združujemo znanja iz ekologije, biologije, kemije, varstva narave in trajnostnega razvoja. Spoznavamo ekosisteme, njihovo rabo in ohranjanje, v primeru degradiranosti pa njegovo obnovo na naravi prijazen način. 

GOSPODARJENJE Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE

Ali veš, da je energija vse okoli nas? Kako jo izkoristiti za človeške potrebe, a hkrati varovati naravo? Strokovni modul Gospodarjenje z obnovljivimi viri energije nudi odgovore na tovrstna vprašanja.

Vsebine predstavljenih strokovnih modulov so zajete v obveznem predmetu na poklicni maturi.

POSEBNOSTI

- tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil 
-  pridobitev izkaznice za uporabnika fitofarmacevtskih sredstev
- sodobni načini poučevanja
- izbirni modul Osnove gozdarstva
- izbirni modul Čebelarstvo 
izbirni modul Oskrba konj in učenje jahanja
- možnost pridobitve potrdila o usposabljanju za varno delo z motorno žago
- možnost pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarja - sekača in gozdarja - traktorista

IZPIT ZA TRAKTOR

Na šoli enkrat letno kot prosto izbiro za zainteresirane 16-letne dijake izvedemo tečaj cestno prometnih predpisov (CPP) za pridobitev izpita za vožnjo traktorja. Kandidatom, ki uspešno opravijo teoretični del izpita iz CPP, nudimo tudi možnost praktičnega usposabljanja v traktorski vožnji do pridobitve traktorskega izpita. 

projekti in dogodki

Dijaki programa naravovarstveni tehnik bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Naravovarstvo je v preteklih dveh letih postalo množično gibanje mladih za ohranitev našega zeleno-modrega planeta. To je hitro posvojila tudi politika na ravni Evropske unije in posledično tudi v posameznih državah.

Na naši šoli smo ponosni, da smo že na prehodu v 21. stoletje zaznali potrebo po naravovarstvenem izobraževanju. Tako imamo že vrsto let v vseh naših vzgojno-izobraževalnih programih vključene vsebine trajnostnega razvoja, varovanja narave in okolja.
Še posebej pa smo ponosni na izobraževalni program naravovarstveni tehnik, ki ga izvajamo na Grmu. Program prinaša odgovore na izzive časa in vprašanja mladih, ki jim je mar za naravo, rastline, živali ... za Zemljo.

Veseli smo, da lahko vsem, ki se želijo usposobiti za naravovarstveno delovanje, omogočimo izobraževanje v pristnem naravnem okolju, ki ga nudi naša šola. Ta je tudi prostor za različne naravavarstvene projekte, raziskovalne naloge in preživljanje prostega časa.

Za mlade, ki jim naravovarstvo predstavlja tudi način življenja, je program naravovarstveni tehnik prava izbira!

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Nuša Zupančič

Dijakinja

Naši profesorji so vedno pripravljeni pomagati, če potrebuješ pomoč. Praksa in pouk potekata sproščeno. Všeč mi je, ker imamo na posestvu živali in smo ekološka šola.

V okviru celotnega centra je omogočeno nadaljnje šolanje (programi višje šole). V 2. letniku smo imeli priprave in možnost opravljanja izpita za prvo pomoč in izpita za traktor. Praktično usposabljanje z delom lahko opravljamo na šolskem posestvu.

Za oddaljene dijake je omogočena nastanitev v dijaškem domu, za tiste, ki pa smo vozači, je veliko avtobusnih linij. 

Mnenja ostalih dijakov

Šola mi je všeč zaradi njene odmaknjenosti od mesta, zato sta zrak in počutje boljša. Lažje se sprostim med poukom, ko skozi okno vidim naravo. Med poukom športne vzgoje ali med odmori se lahko sprehodiš do živali, ki te sprostijo in nasmejijo. Na šoli je večina dijakov prijaznih, se razumemo, ni nasilja.  Program naravovarstveni tehnik in šola nasploh sta mi všeč, ker sta usmerjena v naravni način življenja. Za malico imamo pogosto domače sadje in pridelke.
Kristina Željko 

Pri praksi in strokovnih modulih je precej terenskega dela, zato je ta program še posebej primeren za vsakega, ki je rad zunaj, v naravi. Delamo tako v skupinah kot samostojno. Pri praktičnem delu moramo biti iznajdljivi, natančni, pozorni, samostojni.
Maja Sepaher

Na začetku svojega šolanja sem se na nek način bal, saj je način dela v srednjih šolah lahko drugačen. Kmalu pa sem ugotovil, da je ta šola dijakom prijazna. Profesorji so zelo dostopni in dijaku nudijo pomoč. Sam sem dijak 3. letnika programa naravovarstveni tehnik. V treh letih šolanja sem ugotovil, da profesorji veliko časa in truda vložijo v to, da nam podajajo čim bolj enostavno in zanimivo razlago. Vsekakor sem s šolo zadovoljen, zato jo priporočam tudi bodočim dijakom. 
Blaž Oblak

Na to šolo se nisem vpisal samo zaradi programa, ki me je zanimal, ampak tudi zaradi lokacije, ki res leži v pravem dolenjskem raju. Že sam pogled skozi okno na zeleno pokrajino, mi je dal občutek domačnosti. Prav tako pa so za dobro počutje poskrbeli tudi naši profesorji, ki se zares trudijo, da bi bil vsak dijak deležen čim bolj razumljive razlage snovi, še posebej v teh časih, ko se je učenje iz učilnice preselilo v naše sobe. Naša šola pa nudi tudi zelo veliko izbiro dejavnosti, ki jih dijaki lahko opravljamo v prostem času ali pa kar po šoli, saj nam vedno prija malo sprostitve po pouku. Sam sem med tednom nastanjen v dijaškem domu.   
Tilen Dolšak

V razredu je sproščeno in dobro vzdušje. Profesorji so prijazni in nam vedno pomagajo. Praktični pouk je sproščen in zelo poučen. Celotna šola je naravovarstveno obarvana. Ukvarjamo se z živalmi in se o njih veliko naučimo. Praktično usposabljanje z delom lahko poteka na šoli ali pri delodajalcu. Vsem oddaljenim dijakom je ponujena možnost bivanja v dijaškem domu. Imamo več med medpredmetnih povezav. Zdravo se prehranjujemo – veliko sestavin, iz katerih pripravljajo šolsko malico, je iz naše reje in njiv. Dijaki za en teden odidemo šolo v naravi oz. na različne izlete, kjer se učimo o naravi in njeni pomembnosti. 
Kiara Gerbajs

Menim, da je program dobro dovršen. Všeč so mi bile razne ekskurzije (Verona, Piran, zavarovana območja …). Šola v naravi je bila super. Všeč mi je bila tudi praksa v laboratoriju. Predvsem sem zadovoljna z vzdušjem v razredu. Profesorji so prijetni in res super. Vedno so nam v pomoč. Priročna je tudi bližina avtobusne postaje, ki je le čez cesto. Sem dijakinja 4. letnika. Leta so hitro minila in vedno jih bom imela v lepem spominu.  
Manca Mladkovič

 Vpis priporočam vsem dijakom, ki jih zanima narava - živalstvo in rastlinstvo. Sama se na šoli dobro počutim. Všeč so mi strokovni moduli, ki nam jih program nudi, predvsem modul Varstvo naravnih vrednot. Tudi vsi profesorji so izredno prijazni in vedno na voljo, kadar potrebujemo pomoč. Šola organizira številne zanimive ekskurzije, tudi v tujino. Vsakemu dijaku omogoča, da razvija svoje talente, saj nudi številna tekmovanja, delavnice in podobno. Vsako leto imamo tudi dan odprtih vrat. Mi, kot naravovarstveniki, vodimo otroke osnovnih šol in vrtcev po posestvu, saj je to tudi ena od vsebin izmed naših strokovnih modulov. Imenuje se Vodenje v naravi. Tudi ta mi je zelo všeč.
Nika Novak

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta). Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu.
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/-a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«.  Če imaš lep glas, boš lahko vodil/a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!
 • Kje lahko opravljam praktično usposabljanje z delom (PUD)? 
  V času šolanja imajo dijaki načrtovana dva meseca PUD-a. PUD lahko opravljajo pri različnih delodajalcih, ki si jih izberejo sami, ali pa na šolskem posestvu (MIC). Nekaj delodajalcev, pri katerih so naši dijaki že opravljali PUD: Komunala Trebnje, Vipap Videm Krško, hidroelektrarne na spodnji Savi, Kozjanski park, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Komunala Sevnica, Komunala Brežice, Krka d.d, Novo mesto, Tanin Sevnica kemična industrija ...
 • Ali pri praktičnem izobraževanju potrebujem delovno opremo?
  Da, pri laboratorijskem in praktičnem pouku ter na PUD-u je obvezna delovna oprema, ki jo sestavljajo dvodelna obleka ter čevlji. Na dan vpisa imajo dijaki možnost, da jo pomerijo in naročijo. Takrat se lahko prilagodi dolžino ter izbere ustrezno konfekcijsko številko hlač ter bluze. Delovno obleko prejmejo ob začetku izobraževanja.