Kakovost

KAKOVOST

 

Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji se od leta 2001 sistematično posvečamo ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Vse do danes smo sodelovali v številnih projektih (Modro oko, Mreža biotehniških šol Slovenije, Samoevalvacija v vrtcih in šolah, Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti…), ki so jih vodili Zavod RS za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Šola za ravnatelje, Andragoški center Slovenije, Državni izpitni center in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kot razvojna šola smo tri leta intenzivno sodelovali v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK (2016–2019), ki je povezal vse zgoraj navedene institucije z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. S pomočjo strokovnjakov in inštitucij smo na naši šoli okrepili zmožnosti izvajanja samoevalvacije tako na organizacijski kot na individualni ravni.

 

V obdobju 2008–2012 smo načrtno spremljali izbrane prednostne cilje kakovosti:

1) Izboljšati bralno pismenost dijakov.

2) Izboljšati spretnosti učenja učenja dijakov.

3) Vpeljati in krepiti nove metode poučevanja.

 

V obdobju 2012–2017 smo načrtno spremljali izbrane prednostne cilje kakovosti:

1) Izboljšati kritično mišljenje dijakov

2) Izboljšati spretnosti učenja učenja dijakov.

3) Razvijati digitalno kompetenco pri dijakih.

 

V obdobju 2017–2021 smo načrtno spremljali izbrane prednostne cilje kakovosti:

1) Zmanjšanje stresa pri dijakih in zaposlenih.

2) Razvijati spoštljivo medsebojno komunikacijo.

3) Ohranjati oz. povečati vpis na našo šolo.

4) Spodbujati dijake, da izdelujejo raznovrstne ustvarjalne izdelke in rešujejo odprte probleme.

 

Z metodo samoevalvacije bomo v obdobju naslednjih treh letih (2021–2024) načrtno spremljali nove prednostne cilje kakovosti:

1) Izboljšati prehranske in gibalne navade dijakov.

2) Razvijati spodbudno učno okolje, s katerim krepimo dobro počutje dijakov.

3) Usposobiti dijake za samoregulacijo na različnih področjih.

4) Ohranjati oz. povečati vpis na našo šolo.

 

Skupina za kakovost

 

 

Letno poročilo Komisije za kakovost za leto 2021/2022 je bilo potrjeno na seji sveta zavoda dne 20. 10. 2022.

 

 

33.jpg