HIŠNI IN IZPITNI RED V ČASU IZPITOV SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE 2021

HIŠNI IN IZPITNI RED V ČASU IZPITOV SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE

 

V času izpitov splošne in poklicne mature, na podlagi Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 za obdobji priprave na maturo in izvajanje mature v letu 2021, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), z dne 22. 1. 2021, in Protokola testiranja PCR za kandidate, ki so v karanteni, ki jih je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, z dne 29. 4. 2021, velja na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji naslednji Hišni in izpitni red:

 

PISNI IZPITI SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE:

VSTOP V ŠOLO:

-  Kandidati vstopajo in izstopajo v šolo posamično, z zaščitno masko.

- Za vhod v šolo se uporabljata dva vhoda. Dijaki so dan pred pisnim izpitom obveščeni, kateri vhod uporabijo za vstop v šolo. Vstop v šolo in izpitni prostor je možen od 8.30 ure dalje. (Vsi pisni maturitetni izpiti se začnejo ob 9.00 uri).

- Ob vstopu in izstopu iz šole se upošteva »Hišni red v času preprečevanja okužbe s Covid-19 (19. februar 2021) in Sklep ravnateljice o uporabi zaščitnih mask in skrbi za šolske prostore (19. februar 2021)« objavljen na šolski spletni strani (https://www.ksgrm.net/).

- Tajnik ŠMK za splošno maturo oz. tajnica ŠMK za poklicno maturo bosta kandidate predhodno, tj. pred vsakim pisnim izpitom, po elektronski pošti, obvestila o vhodu, izpitnem prostoru in ustrezni učilnici za garderobo.

 

GIBANJE DO IZPITNEGA PROSTORA:

- V prostorih šole kandidati ohranjajo 2-metrsko medsebojno razdaljo.

- V vsakem izpitnem prostoru (učilnici) je miza, na katero kandidati odložijo osebne stvari (prigrizek, dodatna oblačila).

-Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov) in ročnih ur v izpitni prostor je v skladu z maturitetnimi pravili prepovedan. Dijaki jih pustijo v za to namenjeni učilnici (garderoba).

 

IZPITNI PROSTOR:

- Kandidati v učilnici zasedejo prostor, določen s sedežnim redom.

- V izpitnem prostoru kandidati in zaposleni nosijo zaščitne maske.

- Kandidati imajo lahko na mizi zgolj dovoljene pripomočke (navedeni so na naslovnici vsake izpitne pole), osebni dokument s fotografijo ter vodo v prozorni embalaži.

- Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svoj osebni dokument na levi zgornji rob mize, nadzorni učitelj brez dotika dokument preveri. Po potrebi kandidat za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza.

 

- Nadzorni učitelji s predhodnim razkuževanjem rok in z minimalnim prijemanjem razdeli gradivo za izpit in opozori kandidate, da preverijo, če so prejeli vso gradivo.

- Po zaključku izpita kandidati položijo izpitno gradivo na rob mize, ki ga z razkuženimi rokami pobere nadzorni učitelj.

 

ODMOR/PREMOR:

- Med odmori/premori nadzorni učitelj ali drugi delavci šole prezračijo izpitne prostore. Kandidati lahko zaradi prepiha v tem času uporabijo dodatna oblačila, ki so jih odložili na mizo v izpitnem prostoru.

- V času odmora/premora kandidati ostanejo v izpitnem prostoru, lahko se v prostoru gibljejo, vendar ohranjajo 2-metrsko medsebojno razdaljo. Dovoljeni so nujni izhodi v toaletne prostore.

- V času odmora lahko kandidati v izpitnem prostoru pojedo tudi prigrizek, ki so ga odložili na mizo v izpitnem prostoru. Pri malici so dolžni upoštevati higienska (umivanje rok, čiščenje mize, …) in varnostna priporočila (medsebojna razdalja).

- Kandidati posamično zapuščajo izpitni prostor.

 

USTNI IZPITI SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE:

- Vsak kandidat prejme individualni razpored ustnih izpitov po elektronski pošti (naveden je datum, ura in prostor ustnega izpita).

- Kandidat lahko vstopi v šolo z zaščitno masko 15 minut pred predpisanim terminom njegovega ustnega izpita.

- V izpitnem prostoru kandidati in zaposleni nosijo zaščitne maske.

- Pred izpitnim prostorom (učilnico) kandidati počakajo na hodniku. Šele na povabilo predsednika ŠIK vstopijo v izpitni prostor. Kandidat in izpraševalec med potekom izpita nosita zaščitni maski.

- Kandidat brez dotikanja izbere/nakaže na izpitni listek. Izpraševalec z razkuženimi rokami preda kandidatu izbrani izpitni listek z vprašanji. Izpitni listki morajo biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek. Izpitni listki se ne vračajo v komplet vprašanj.

- Kandidat in izpraševalec imata med postopkom izbire izpitnega listka nameščene maske

- Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15-minutne priprave. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

- Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka, traja največ 20 minut. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja iz izpitnega listka.

- Pri četrti enoti poklicne mature oz. drugi enoti zaključnega izpita kandidati, ki bodo na zagovoru pri predstavitvi uporabljali PPT predstavitev oz. drugo predstavitev v elektronski obliki, le-to najkasneje en dan pred ustnim zagovorom pošljejo na elektronski naslov mentorja ali prinesejo na USB-ključku mentorju.

 

PRIHOD IN VSTOP V ŠOLO ZA DIJAKE, KI BODO V ČASU IZPITOV V KARANTENI; OKUŽBA V ČASU MATURE

Kandidati za maturo, ki bodo identificirani kot visoko rizični tesni kontakti osebe okužene s SARS-CoV-2 in bodo napoteni v karanteno, lahko karanteno izjemoma prekinejo za opravljanje maturitetnega izpita s tem, da opravijo PCR testiranje 24 ur pred vsakim maturitetnim izpitom v času karantene. Ob pristopu k maturitetnemu izpitu predložijo laboratorijski izvid o negativnem PCR testu, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Za prevoz na maturitetni izpit naj ne uporabljajo javnega prevoza, enako za pot domov. S karanteno nadaljujejo do izteka karantene. Če imajo v tem času več maturitetnih izpitov, morajo testiranje opraviti pred vsakim izpitom.

Kandidati morajo o izredni situaciji opisani v zgornjem odstavku NUJNO OBVESTITI ŠOLSKO MATURITETNO KOMISIJO ZA SPLOŠNO MATURO OZ. POKLICNO MATURO.

ŠMK ZA SM OZ. POM bo kandidate, ki bodo v karanteni, po prejetem obvestilu seznanila, kako bodo vstopali v šolo in v kateri učilnici bodo pisali maturo. O morebitni okužbi z virusom Sars-CoV-2, pa tudi o drugih nepredvidenih dogodkih, ki vplivajo na udeležbo na izpitih, kandidati nemudoma obvestijo ŠMK ZA SM OZ POM.

 

Novo mesto, 27. maja 2021

Ravnateljica: Vida Hlebec, prof.